تشخیص و آشکارسازی حمله فریب در گیرنده تک فرکانسه GPS مبتنی بر شبکه عصبی چندلایه

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

فریب GPS تلاشی برای گمراه کردن گیرنده GPS با انتشار سیگنال‌های جعلی است. ساختار سیگنال فریب شبیه به سیگنال‌های معتبر ماهواره‌های GPS و کمی قوی‌تر از آن‌ها می‌‌باشد. در سال‌های اخیر راه‌کارهای متنوعی جهت تشخیص و کاهش فریب ارائه گردیده است. شبکه‌های عصبی، روش‌ محاسباتی نوینی برای‌ یادگیری ماشین و سپس اعمال دانش به‌دست‌آمده در جهت پیش‌بینی پاسخ‌ خروجی سامانه‌های پیچیده می باشند. در مقاله حاضر، استفاده از سیستم هوشمند رویکرد اصلی در الگوریتم پیشنهادی تشخیص فریب GPS قرار داده شده است. با استفاده از مشخصه های همبستگی، سیگنال ها را دسته بندی نموده ایم. شاخص های فاز مقدم و مؤخر، دلتا و سطح کل سیگنال را به‌عنوان ورودی های شبکه عصبی چندلایه اعمال کرده تا سیگنال فریب را در حلقه ردیابی گیرنده GPS شناسایی کند. شبکه عصبی با خطای کمتری نسبت به روش های پیشین سیگنال ها را دسته‌بندی می نماید، زیرا می تواند چندین روش را به‌طور همزمان بکار گیرد. درنهایت، کمترین دقت به‌دست آمده از شبیه سازی گیرنده نرم افزاری مبتنی بر شبکه عصبی، دقت 98.78 درصدی در تشخیص صحیح سیگنال فریب از سیگنال معتبر می‌باشد. همچنین نسبت به روش های پیشین مدت زمان تشخیص کاهش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها