شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی صفحات شیب‌دار

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار در توسعه تجارت الکترونیک و تجارت تحت وب، امنیت آن می‌باشد. اما متناسب با توسعه تجارت الکترونیک، مقوله فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی افراد به تهدید بسیار جدی در این حوزه بدل شده است. روش‌های متنوعی در شناسایی وب سایت فیشینگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. در اکثر روش‌ها توجهی به طول عمر کوتاه وب سایت فیشینگ و تلاش برای کاهش حجم محاسباتی صورت نگرفته است. از این جهت، در این پژوهش سعی شده تا ویژگی‌های پراهمیت را جهت ارزیابی وب سایت فیشینگ استخراج کرده و سپس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی صفحات شیب‌دار فرآیند طبقه بندی انجام گیرد. مقایسه نتایج حاصله از این رویکرد جدید با بهترین روش‌های موجود، اثبات کننده توانایی این رویکرد در شناسایی وب سایت-های فیشینگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها