ارائه راهکاری نوین در ارزیابی عملکرد سیستم حفاظت سایت پرتاب ماهواره در برابر صاعقه به روش انتشار گام به گام لیدر صاعقه در فضای سه بعدی

نویسندگان

مالک اشتر

چکیده

برخورد مستقیم صاعقه به سایت پرتاب ماهواره می‌تواند موجب تخریب بسیاری از تجهیزات ارزنده گردد، بنابراین به منظور حفاظت تجهیزات از سیستم حفاظت در برابر صاعقه استفاده می‌شود. اما با توجه به اشکال پیچیده و نامتعارف سایت‌های پرتاب، محاسبه احتمال فرار صاعقه از سیستم حفاظتی از مباحث کلیدی در طراحی سیستم حفاظت به شمار می‌رود. در این مقاله یک مدل آنالیز عددی مبتنی بر روش انتشار گام به گام لیدر صاعقه در فضای سه بعدی به منظور محاسبه احتمال برخورد مستقیم صاعقه به سایت پرتاب پیشنهاد شده است. بدین منظور لیدر پایین‌رونده صاعقه و لیدرهای بالارونده از اجسام روی زمین دنبال می‌شوند و محل برخورد نهایی صاعقه تعیین می‌گردد. روش بارهای فرضی برای شبیه‌سازی کامل سایت پرتاب، صاعقه، سیستم حفاظتی و لیدرهای بالارونده استفاده می‌شود. در نهایت احتمال فرار صاعقه از سیستم حفاظتی برای دو نمونه سایت پرتاب واقعی محاسبه گردیده و عملکرد سیستم‌های حفاظتی مذکور مورد مقایسه قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها