دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1393 (344) 
5. بهینهسازی مکانی و استخراج تأخیر در مکانیاب راداری

رحمان کبیری؛ علی کرمانی؛ محمد ساریجلو؛ مصطفی اصغرپور سالکویه