مدیریت هرزنامه در شبکههای اجتماعی با استفاده از برچسب‌گذاری محتوا

نویسنده

-

چکیده

همزمان با رشد سریع شبکه‌های اجتماعی، انتشار مطالب نامناسب و هرزنامه در این شبکهها مشاهده می‌شود. هرزنامه‌ها سبب می‌شوند که صفحات شخصی کاربران با انبوهی از این پیام‌ها مواجه شده و این امر سبب اتلاف وقت کاربران و بار ترافیکی بالا در هنگام مشاهده این شبکه‌ها می‌شود. علاوهبراین، ارسال پیام‌های فریب‌کارانه بهدلیل برقراری ارتباطات آسان در این شبکهها، سبب بهدست آوردن اطلاعات حساس کاربران می‌شود؛ از دیگر این مشکلات، می‌توان به قرارگیری محتوای مربوط به بزرگسالان اشاره کرد که کاربر بدون علم به این موضوع، در صفحه شخصی خود با چنین پیام‌هایی مواجه می‌شود. مطالب نامناسبی که توسط دوستان کاربران یا ارسالکنندگان هرزنامه ارسال می‌شود، در صفحهخانه کاربران و صفحه ارسالکنندگان هرزنامه قابل مشاهده است. در این مقاله، روشی جدید مبتنی بر برچسب‌گذاری محتوا بهمنظور شناسایی و مدیریت هرزنامه در شبکه‌های اجتماعی ارائه شده است. این روش برای برچسب‌گذاری مطالب هرزنامه، فریب‌کارانه و مربوط به بزرگسالان (18+) به‌کار گرفته شده است تا بدین وسیله، بتوان پست‌های صفحهخانه کاربر را بر اساس بازخورد کاربران مدیریت کرده و آنها را برچسب‌گذاری و پنهان نمود. روش پیشنهادی بر روی یک نرم‌افزار شبکه‌ اجتماعی متن باز پیاده‌سازی شده است. داده‌ها در حدود 2 ماه از کارکرد این شبکه ‌اجتماعی جمعآوری و پست‌ها، برچسب‌گذاری شده و روش پیشنهادی بر روی پست‌های صفحهخانه کاربران و صفحه ارسالکنندگان هرزنامه اعمال شده است. روش مدیریت محتوای پیشنهادی، کاهش قابل توجهی از مطالب هرزنامه و فریب‌کارانه را در این شبکه نشان داده است.

کلیدواژه‌ها