تفکیک و جداسازی مدولاسیونهای آنالوگ و دیجیتال با استفاده از ترکیب تابعSCF، ممانهای مرتبه بالا و روش کاهش بعد مدولاسیون

نویسندگان

چکیده

در این مقاله دو روش مختلف تشخیص و تفکیک مدولاسیونهای آنالوگ و دیجیتال، یکی بر مبنای تابع همبستگی طیفی و دیگری براساس ممانهای مرتبه بالا و همچنین روش کاهش بعد مدولاسیون، پیشنهاد می‌شود. پس از بررسی این دو روش، رهیافت ترکیبی، با دقت بالای تشخیص و قابل استفاده در سیستم‌های مراقبت مخابراتی ارائه می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که روش ترکیبی ارائهشده، در مقایسه با الگوریتمهای تشخیص مدولاسیون در سیگنالهایی با SNR پایین، دارای نتایج قابل قبول در شناسایی صحیح نوع مدولاسیون میباشد. علاوه بر اینکه روش فوق برای شناساییQAM های مرتبه بالا و مدولاسیونهای فازی و فرکانس کارایی دارد، محاسبات و پیچیدگی آن نیز نسبت به روشهای دیگر کمتر است.

کلیدواژه‌ها