نویسنده = محمود صالح اصفهانی
تعداد مقالات: 6
1. ارائه روش حل مسأله نقاط مرزی در نشان‌گذاری مبتنی بر فاصله‌ در جریان‌ شبکه گمنامی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-35

احمد احمدی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی


2. شبکه فرماندهی و کنترل بات مبتنی بر کانال های پوششی زمانبندی دار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-24

حسین گرزین؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی


5. تشخیص کانال‌های زمانبندی‌دار پوششی به روش‌های آماری

دوره 2، شماره 1، بهار 1393

بهمن بیرامی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی


6. تشخیص کانال های زمانبندی دار پوششی به روش های آماری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392

بهمن بیرامی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی