شبیه‌سازی و ارزیابی تاثیر نویزهای لغزش زمانی و گم‌شدن بسته بر کارایی کانال زمانبندی‌دار پوششی

نویسندگان

امام حسین(ع)

چکیده

لغزش زمانی و گم شدن بسته مهم‌ترین نویزهای مؤثر بر کارایی کانال‌های زمانبندی‌دار پوششی است. کانال‌های زمانبندی‌دار پوششی یکی از فناوری‌هایی است که به واسطه آن می‌توان اطلاعات را به صورت مخفیانه تبادل نمود. مطالعات گسترده‌ای در خصوص ارزیابی کانال‌های پوششی صورت گرفته است، ولی تمام ارزیابی‌های صورت گرفته در این حوزه، تاکنون مبتنی‌بر اندازه‌گیری در محیط واقعی یا روش محاسباتی بوده است. در روش‌های محاسباتی و اندازه‌گیری در محیط واقعی، امکان ایجاد شرایط خاص و آزمایش و ارزیابی کانال در آن شرایط وجود ندارند. در این تحقیق کانال زمانبندی‌دار پوششی و نویزهای لغزش زمانی و گم شدن بسته، با استفاده از شبکه پتری شبیه-سازی شده و معیارهای ظرفیت و استحکام آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شبیه‌سازی کانال و نویزهای مربوطه، بخوبی می‌تواند ویژگی‌ها، پارامترها و معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی کانال در شرایط خاص را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها