نویسنده = مهدی دهقانی
تعداد مقالات: 7
1. مدل سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر حمله متناظر با فن افزودن حمله

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 91-103

کیانوش شوشیان؛ علی جبار رشیدی؛ مهدی دهقانی


2. ارائه روش حل مسأله نقاط مرزی در نشان‌گذاری مبتنی بر فاصله‌ در جریان‌ شبکه گمنامی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-35

احمد احمدی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی


3. شبکه فرماندهی و کنترل بات مبتنی بر کانال های پوششی زمانبندی دار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-24

حسین گرزین؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی


4. بهبود ظرفیت و شفافیت در روش نهان نگاری Mod4

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 15-21

عباسعلی حسنی؛ حمید دهقانی؛ مهدی دهقانی؛ رضا اصفهانی


6. تشخیص کانال‌های زمانبندی‌دار پوششی به روش‌های آماری

دوره 2، شماره 1، بهار 1393

بهمن بیرامی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی


7. تشخیص کانال های زمانبندی دار پوششی به روش های آماری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392

بهمن بیرامی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی