دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، بهمن 1401 (شماره پیاپی 40، فصلنامه زمستان) 
یک مدل ارزیابی اعتماد برای رایانش ابری با استفاده از شبکه بیزی

صفحه 53-61

میهن حسین‌نژاد؛ محمد عبداللهی ازگمی؛ محمد رضا ابراهیمی دیشابی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی 40، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی 39، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 38، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی 37، فصلنامه بهار