اختلال سایبری در کنترل سلسه‌مراتبی تسهیم توان ریزشبکه هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد دانشگاه خوراسگان،خوراسگان، ایران

چکیده

سیستم‌های سایبری فیزیکی به دلیل کاربردهای گسترده آن در حوزه‌های مختلف در طول دهه گذشته به توسعه سریع دست یافته‌اند و معمولاً با توانایی‌های سنجش، ارتباط، محاسبات و فعال‌سازی تشکیل‌شده‌اند. بااین‌حال، شبکه ارتباطی سیستم‌های امنیت فیزیکی ممکن است توسط حملات سایبری مورد حمله قرار گیرد که عملکرد سیستم را به طور چشمگیری از بین می‌برد. اخیراً حملات قطع سرویس DOS)) توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله راهکاری برای مقابله با حملات DoS به سیستم کنترل تسهیم توان شبکه توزیع انرژی الکتریکی شامل تولیدات پراکنده ارائه‌شده است. طور یکه یک تخمین‌گر توزیع‌شده متغیر با زمان بکار برده شده است. بر اساس ویژگی مدت‌زمان ارتباط قطع سرویس، شرایط طراحی همگرا پارامترهای ناظر با استفاده از تئوری انتگرال لبگ و روش میانگین زمان ماند به دست می‌آید. همچنین نشان‌داده‌شده است که خطاهای ناظر همگرا می‌شوند. درنهایت روش مقابله ارائه‌شده بر روی خط کنترل امپدانس مجازی سیستم کنترل تسهیم توان قرار گرفته و حملات قطع سرویس را خنثی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

[1]Yifa Liu, Long Cheng, "Energy Based Optimal Dynamic Stealth False Data Injection Attacks on the Smart Grid", Information Cybernetics and Computational Social Systems (ICCSS) 2020 7th International Conference on, pp. 90-95, 2020.
[2] Zhao Zhang, Xuemeng Zhang, Qifu Cheng, Yangyang Ge, Qiuye Sun, Haichang Yu, Gang Wang, "Power distribution strategy of the energy router based on energy storage multi-mode operation", Chinese Automation Congress (CAC) 2017, pp. 6279-6284, 2017.
[3] Office of the National Coordinator for Smart Grid Interoperability, NIST framework and roadmap for smart grid interoperability standards, release 1.0, NIST Special Publication 1108 (2010) 1–145.
[4] V.C. Gungor, F.C. Lambert, A survey on communication networks for electric system automation, Computer Networks (2006) 877–897.
[5] Mohammad Shahraeini, Zeinab Farmani, "Designing of Communication Systems in Advanced Metering Infrastructure (AMI) using Wi-Fi Offloading Technology", Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) 2019 9th International Conference on, pp. 60-66, 2019.
[6] Sergi Rotger Griful, Ubbe Welling, Rune Hylsberg Jacobsen, "Multi-modal Building Energy Management System for Residential Demand Response", Digital System Design (DSD) 2016 Euromicro Conference on, pp. 252-259, 2016.
[7] Chun-I Fan, Yi-Fan Tseng, Yi-Hui Lin, Fangguo Zhang, Security with Intelligent Computing and Big-data Services, vol. 733, pp. 322, 2018.
[8] Isozaki, Y., Yoshizawa, S., Fujimoto, Y., Ishii, H., Ono, I., Onoda, T., & Hayashi, Y. (2015). Detection of cyber attacks against voltage control in distribution power grids with PVs. IEEE Transactions on Smart Grid, 7(4), 1824-1835.
[9] Wang, W., & Lu, Z. (2013). Cyber security in the smart grid: Survey and challenges. Computer networks, 57(5), 1344-1371.
[10] Deng, C., Wen, C., Zou, Y., Wang, W., & Li, X. (2020). A Hierarchical Security Control Framework of Nonlinear CPSs against DoS Attacks with Application to Power Sharing of AC Microgrids. IEEE Transactions on Cybernetics.
[[1]1] Wang, B., Sun, Q., & Ma, D. (2020, November). A Periodic Event-Triggering Reactive Power Sharing Control in an Islanded Microgrid considering DoS Attacks. In 2020 15th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) (pp. 170-175). IEEE.
[[1]2] Lian, Z., Guo, F., Wen, C., Deng, C., & Lin, P. (2021). Distributed Resilient Optimal Current Sharing Control for an Islanded DC Microgrid Under DoS Attacks. IEEE Transactions on Smart Grid.
[[1]3] Fan, B., & Wang, X. (2021). Distributed Privacy-Preserving Active Power Sharing and Frequency Regulation in Microgrids. IEEE Transactions on Smart Grid.
[[1]4] Ikram, M., Ahmed, S., & Marwat, S. N. K. (2019). Power Mismatch Estimation in Smart Grid Using Distributed Control. IEEE Access, 8, 8798-8811.
[[1]5] Karimi, A., Ahmadi, A., Shahbazi, Z., Bevrani, H., & Shafiee, Q. (2020, December). On the Impact of Cyber-Attacks on Distributed Secondary Control of DC Microgrids. In 2020 10th Smart Grid Conference (SGC) (pp. 1-6). IEEE.
[[1]6] O. Hafez, "The impact of smart PEV loads in the smart grid considering demand response provisions," 2016 Saudi Arabia Smart Grid (SASG), 2016, pp. 1-5, doi: 10.1109/SASG.2016.7849683.
[[1]7] M. Liserre, T. Sauter, and J. Y. Hung, “Future energy systems: Integrating renewable energy sources into the smart power grid through industrial electronics,” IEEE Ind. Electron. Mag., vol. 4, no. 1, pp. 18–37, Mar. 2010.
[[1]8] J. C. Vasquez, J. M. Guerrero, J. Miret, M. Castilla, and L. Garcia de Vicu˜na, “Hierarchical control of intelligent microgrids,” IEEE Ind. Electron. Mag., vol. 4, no. 4, pp. 23–29, Dec. 2010.
[[1]9] H. Mahmood, D. Michaelson, J. Jiang, Mei Su, “Accurate reactive power sharing in an islanded microgrid using adaptive virtual impedances,”IEEE Trans. Power Electron. vol. 30, no. 3, pp. 1605-1617, 2015..
[20] J. He and Y. W. Li, J. M. Guerrero, F. Blaabjerg, J. C. Vasquez, “An islanding microgrid power sharing approach using enhanced virtual impedance control scheme ,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 28, no. 11, pp. 5272–5282, Nov. 2013.
[21] C-.T. Lee, C-.C. Chu, P-.T. Cheng, A new droop control method for the autonomous operation of distributed energy resource interface converters, IEEE Trans. Power Electron. 28 (4) (2013) 1680-1993.
[22] H. Han, Y. Liu, Y. Sun, M. Su, J. M. Guerrero, “An improved droop control strategy for reactive power sharing in islanded microgrid,” IEEE Trans. Power Electron. Early access.
[23] A. Tuladhar, H. Jin, T. Unger, and K. Mauch, “Control of parallel inverters in distributed AC power systems with consideration of line impedance effect,” IEEE Trans. Ind.
 
دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44
(شماره پیاپی 44، فصلنامه زمستان)
اسفند 1402
صفحه 83-92
  • تاریخ دریافت: 17 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1402
  • تاریخ انتشار: 28 دی 1402