تحلیل کانال جانبی الگوریتم رمزنگاری IDEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امام حسین (ع)

2 دانشجوی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

الگوریتم رمزنگاری IDEA یک رمزنگار متقارن از نوع قالبی است که دارای طول قالب 64 بیت و کلید رمز 128 بیتی می­باشد. این الگوریتم طی 8.5 دور فرآیند رمزنگاری 64 بیت متن آشکار را به 64 بیت متن رمزی نگاشت می­دهد. این الگوریتم تا کنون در برابر اغلب حمله­های مطرح تحلیل رمز مقاوم می­باشد. در این مقاله مقاومت الگوریتم IDEA در برابر تحلیل کانال جانبی همبستگی توان بررسی شده است. با پیاده‌سازی این الگوریتم بر بستر میکروکنترلر PIC، چندین نمونه از توان مصرفی دستگاه در حین پردازش اندازه­گیری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نمونه­های اندازه­گیری­شده نشان‌دهنده مقاومت خوب الگوریتم در برابر تحلیل کانال جانبی همبستگی توان می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


[1]     S. Vaudenay, “On the Lai-Massey Scheme,” ASIACRYPT, vol. 1716, 1999.##
[2]     H. K. Verma, A. Kumar, and K. Sharma, “Study and Performance Analysis of IDEA with Variable Rounds,” International Journal of Advanced Research in Compute Science and Software Engineering, vol. 02, no. 05, 2012.##
[3]     A. Malekian, “Security of Datas,” Nas, 2015.##
[4]     A. Selcuk and E. Ayaz, “Improved DST Cryptanalysis of IDEA,” Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 4356, 2006.##
[5]     O. Dunkelman, N. Keller, and E. Biham, “New cryptanalytic results on IDEA,” Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 4284, pp. 412–427, 2006.##
[6]     O. Dunkelman, N. Keller, and E. Biham, “A new attack on 6-round IDEA,” in FSE, 2007.##
[7]     X. Lia and X. Sun, “The key-dependent attack on block ciphers,” in ASIACRYPT, 2009.##
[8]     O. Dunkelman, N. Keller, A. Shamir, and E. Biham, “New Attacks on IDEA with at Least 6 Rounds,” Cryptology, pp. 209-239, 2013.##
[9]     J. Kelsey, B. Schneier, D. Wagner, and C. Hall,  “Side Channel Cryptanalysis of Product Ciphers,” Journal of Computer Security, vol. 8, no. 2-3, pp. 141-158, 2000.##
[10]  S. Bandyopadhyay and K. Das, “Analysis of Side Channel Attacks on Various Cryptographic Algorithms,” Journal for Research, vol. 2, no. 5, pp. 36-41, 2016.##
[11]  Francois Koeune, and Francois-Xavier Standaert, “A Tutorial on Physical Security and Side-Channel Attacks,” LNCS, vol. 3655, 2005.##