یک سامانه نرم‌افزاری برای شبیه‌سازی مقیاس‌‌پذیر انتشار بدافزار‌ها در شبکه‌های رایانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

امروزه، وجود روش­ها و ابزارهای مدل‌سازی پدیده‌های انتشاری همه‌گیر، یک نیاز جدی و پراهمیت است. شناخت این پدیده‌ها و کشف راه حل‌های راهبردی در موقعیت‌های گوناگون بسیار اهمیت دارد. به دلیل تعداد بالای عامل‌ها و رفتار پیچیده‌ آن‌ها، امکان درک و توصیف آن‌ها به شکل نظری بسیار سخت و یا غیرممکن است. بنابراین، جایگاه شبیه‌سازی رفتار این پدیده‌ها بسیار حائر اهمیت است. لذا توسعه یک محیط شبیه‌سازی که بتواند این نیاز را تا حدی برطرف کند اهمیت بالایی دارد و می‌تواند در قسمت‌ها و حوزه‌های مختلف به‌کار گرفته شود. در این مقاله یک سامانه نرم‌افزاری برای شبیه‌سازی رایانه‌ای پدیده­های انتشاری، به­ویژه انتشار بدافزارها در شبکه‌های رایانه‌ای، معرفی شده است. این سامانه‌ توانایی این را دارد که تعداد بالایی از عامل‌ها را با مدل‌های انتشاری و پارامترهای مختلف، شبیه‌سازی کرده و نتایج گرافیکی و آماری آن ‌را به شکل پویا نشان دهد. معماری توزیع‌شده، استفاده از داده‌های واقعی، امکان استفاده از انواع مدل‌های انتشاری و تصویر‌سازی پویای نتایج شبیه‌سازی از جمله نوآوری‌های طرح پیشنهادی است. با انجام شبیه‌سازی‌های مختلف با استفاده از این سامانه، رابطه بین چگالی آلودگی عامل‌ها در طول زمان با پارامترهای شبیه‌سازی بررسی و استخراج شده است. مدل انتشاری، احتمال آلودگی، احتمال وجود آسیب‌پذیری از جمله این پارامترها است. همچنین در پایان، درستی نتایج حاصل از شبیه‌سازی با مقایسه نتایج حاصل از مدل‌های تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 [1]
A. Barabási and M. Pósfai, “Network Science,” Cambridge University Press, 2017.##
[2]
U. Wilensky and W. Rand, “An introduction to agent-based modelling,” MIT Press, 2015.##
[3]
W. Dubitzky, K. Kurowski, and B. Schott, “Large-Scale Computing Techniques for Complex System Simulations,” Wiley, 2011.##
[4]
M. Ashtiani and M. Abdollahi Azgomi, “A distributed simulation framework for modeling cyber attacks and the evaluation of security measures,” Simulation, vol. 90, no. 9, pp. 1071-1102 , 2014.##
[5]
W. V. D. Broeck, C. Gioannini, B. Gonçalves, M. Quaggiotto, V. Colizza, and A. Vespignani, “The GLEaMviz computational tool, a publicly available software to explore realistic epidemic spreading scenarios at the global scale,” BMC Infect Dis, vol. 11, no. 1, 2011.##
[6]
“NetLogo Home Page,” http://ccl.northwestern.edu/netlogo/index.shtml. [Accessed: 09- Dec- 2018].##
[7]
“NetLogo Models Library: Virus,” http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Virus. [Accessed: 09- Dec- 2018].##
[8]
S. Hosseini and M. Abdollahi Azgomi, “Malware Propagation Modeling Considering Software Diversity Approach in Weighted Scale-Free Networks,” Journal  of Electronic and Cyber Defence (ECDJ), 2018. (in Persian)##
[9]
 “What is RabbitMQ?” https://www.cloudamqp.com/img/blog/exchanges-bidings-routing-keys.png. [Accessed: 06- Nov- 2018].##
[10]
“SNAP: Stanford Network Analysis Project,” https://snap.stanford.edu/. [Accessed: 09- Sep- 2017].##
[11]
Techterms, “Malware Definition,” https://techterms.com/definition/malware. [Accessed: 22- Sep- 2017].##
[12]
R. Leszczyna, I. Nai Fovino, and M. Masera, “Simulating malware with MAlSim,” Journal in Computer Virology, vol. 6, no. 1, pp. 65-75, 2008.##
[13]
J. Krishnaswamy and S. J. S. University, “Wormulator: Simulator for Rapidly Spreading Malware,” http://scholarworks.sjsu.edu/etd_projects/69/. [Accessed: 24-10-2016].##
[14]
J. Aycock, H. Crawford, and R. Degraaf, “Spamulator: the Internet on a laptop,” Proceedings of the 13th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education - ITiCSE '08, pp. 142-147 , 2008.##
[15]
“GleamVis: The global epidemic and mobility model,” http://www.gleamviz.org/simulator/. [Accessed 23 10 2016].##
[16]
S. A. Thomas, “Data Visualization with JavaScript,” O'Reilly, 2015.##
[17]
S. Yu, G. Gu, A. Barnawi, S. Guo, and I. Stojmenovic, “Malware Propagation in Large-Scale Networks,” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 27, no. 1, pp. 170 - 179, 2015.##
[18]
G. Yan, G. Chen, S. Eidenbenz, and N. Li, “Malware propagation in online social networks: nature, dynamics, and defense implications,” ASIACCS '11 Proceedings of the 6th ACM Symposium on Information, Computer and Communications Security, pp. 196-206 , 2011.##
[19]
N. Santhi, G. Yan, and S. Eidenbenz, “CyberSim: Geographic, temporal, and organizational dynamics of malware propagation,” Simulation Conference (WSC), pp. 2876 - 2887, 2010.##
[20]
S. Paul, “Malware Propagation and Detection,” LAP Lambert, 2016.##
[21]
V. Karyotis and M. Khouzani, “Malware Diffusion Models for Modern Complex Networks: Theory and Applications,” Morgan Kaufmann, 2016.##
[22]
M. Garetto, W. Gong, and D. Towsley, “Modeling Malware Spreading Dynamics,” IEEE INFOCOM, vol. 3, pp.        1869 - 1879, 2003.##
[23]
C. Fleizach and M. Liljenstam, “Can you infect me now?: malware propagation in mobile phone networks,” WORM '07 Proceedings of the 2007 ACM workshop on Recurring malcode, pp. 61-68 , 2007.##
[24]
M. R. Faghani and H. Saidi, “Malware Propagation in Online Social Networks,” Malicious and Unwanted Software (MALWARE), 4th International Conference, pp. 8 -14, 2009.##
[25]
D. Chen , L. Wang, and J. Chen, “Large-Scale Simulation: Models, Algorithms, and Applications,” CRC Press, 2012.##
[25]
F. Bachmann, L. Bass, D. Garlan, J. Ivers, R. Little, P. Merson, R. Nord, and J. Stafford, “Documenting Software Architectures,” Addison-Wesley Professional, 2011.##
[26]
P. N. Castillo, “Mastering D3.js - Data Visualization for JavaScript Developers,” Packt Publishing, 2014.##
[27]
A. Bondi, “Characteristics of scalability and their impact on performance,” Proceedings of the second international workshop on Software and performance - WOSP '00, 2000.##
[28]
K. Channakeshava, D. Chafekar, K. Bisset, and M. Marathe, “EpiNet: A Simulation Framework to Study the Spread of Malware in Wireless Networks,” Proceedings of the 2nd International Conference on Simulation Tools and Techniques for Communications, Networks and Systems, SimuTools, 2009.##
[29]
S. Goyal, “Centralized vs Decentralized vs Distributed,” Medium, https://medium.com/@bbc4468/centralized-vs-decentralized-vs-distributed-41d92d463868. [Accessed: 06- Oct- 2017].##
[30]
M. Lees, B. Logan, and A. J. King, “HLA Simulation of Agent-Based Bacterial Models,” in Simulation Interoperability Standards Organisation, Genoa, 2007.##
[31]
O. Topçu, U. Durak, H. Oğuztüzün, and L. Yilmaz, “Distributed Simulation: A Model Driven Engineering Approach. Springer,” 2016.##
[32]
K. Channakeshava, K. Bisset, V. A. Kumar, M. Marathe, and S. Yardi, “High Performance Scalable and Expressive Modeling Environment to Study Mobile Malware in Large Dynamic Networks,” IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium, 2011.##
[33]
N. DuPaul, “Common Malware Types: Cybersecurity 101,” https://www.veracode.com/blog/2012/10/common-malware-types-cybersecurity-101. [Accessed: 24- Sep- 2017].##
[34]
M. Damshenas, A. Dehghantanha, and R. Mahmoud, “A Survey on Malware Propagation, Analysis, and Detection,” International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF), vol. 2, no. 4, pp. 10-29, 2013.##