تشخیص بات‌نت برای شبکه‌های نظیربه نظیر

نویسندگان

1 الزهرا

2 بزرگمهر

چکیده

بات‌نت‌ها از جمله جدیدترین نوع بدافزارها در مقیاس اینترنت می‌باشند که در سال‏های اخیر بیش‌ترین تهدیدات را متوجه سامانه‏های اینترنتی نموده‏اند. بات، رایانه‌ای آلوده‏شده به یک بدافزار است که بدون آگاهی و اراده‏ کاربر و از راه دور توسط یک یا چند عامل انسانی کنترل می‌شود. به این عامل کنترل‏کننده، سرکرده یا مدیربات گویند و گاهی سیستم آلوده را قربانی نیز می‌نامند. بات‌نت نظیربه‌نظیر یکی از انواع بات‌نت است که از پروتکل‌های نظیربه‌نظیر برای کنترل بات‌های خود استفاده می‌کند و شناسایی این نوع از بات‌نت نسبت به انواع دیگر مشکل‌تر است. رویکرد پیشنهادی ما یک راه‌‌حل برای شناسایی چنین بات‌نت‌هایی است. این رویکرد با استفاده از تحلیل جریان شبکه و روش‌های خوشه‌بندی در داده‌کاوی، بات‌نت‌های نظیربه‌نظیر را شناسایی می‌کند. رویکرد ارائه‌شده، مبتنی بر جریان بوده و با مقایسه شباهت بین جریان‌ها و خوشه‌بندی جریان‌های مقایسه‌شده با استفاده از الگوریتم K-Means و در نهایت مقایسه خوشه‌های ترافیک جدید با خوشه‌های قبلی، می‌تواند وجود یا عدم وجود حمله را تشخیص دهد. به ‌این ‌ترتیب که ابتدا یک ترافیک از جنس حمله و یک ترافیک معمولی خوشه‌بندی می‌شود، سپس ترافیک جدید که نوع آن مشخص نیست خوشه‌بندی می‌شود. درنهایت خوشه-بندی‌ ترافیک جدید با دو ترافیک قبلی مقایسه شده و مشخص می‌شود که ترافیک جدید از چه نوعی است. رویکرد ارائه‌شده برای تشخیص بات‌نت از ترافیک ازدحام ناگهانی، عملکرد خوبی را از خود نشان می‌دهد و این خصوصیت، وجه تمایز الگوریتم پیشنهادی، نسبت به الگوریتم‌های مشابه آن است. درنهایت عملکرد رویکرد ارائه‌شده، با ترافیک‌های مختلف موردبررسی قرارگرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها