یک روش مسیریابی در شبکه‌های اینترنت اشیا مبتنی بر منطق فازی و خوشه‌بندی برای کاربرد در حمل‌ونقل هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

امروزه حمل‌ونقل یکی از موضوعات اساسی و مشکلات بزرگ در شهرها است و این مسئله در شهرهای بزرگ‌تر مانند شهر تهران به یک دغدغه مهم تبدیل شده است. ازاین‌رو  سامانه‌های حمل‌ونقل به وجود آمده و گسترش پیدا کرده است. اما رشد سریع جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش مالکیت خودرو و استفاده از وسایل نقلیه شخصی چالش‌هایی هستند که سیستم‌های حمل‌ونقل شهری با آن مواجه هستند. دراین‌بین سیستم‌های حمل‌ونقل مسافر می‌تواند نقش بسزایی در بهبود وضع ترافیکی شهر داشته باشد. پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر خوشه یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم در سیستم‌های حمل‌ونقل می‌باشد. در این مقاله، یک پروتکل خوشه‌بندی جدید با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کلونی زنبورعسل ارائه شده که روشی نوینی برای کاهش مصرف انرژی و بهبود طول عمر شبکه می‌باشد. مسیریابی شبکه حسگر بی‌سیم شامل سه مرحله خوشه‌بندی گره‌های حسگر به تعدادی خوشه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی، انتخاب سرخوشه‌های بهینه و انتقال داده می‌باشد. نتایج پیاده‌سازی روش پیشنهادی و مقایسه عملکرد آن با روش‌های پیشین در این حوزه عملکرد مناسب این روش را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

[1].       Pothuganti Karunakar, Jagadish Matta, R. P. Singh, O. Ravi Kumar ,Analysis of Position Based Routing Vanet Protocols using Ns2 Simulator. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2020. 9.
[2].        Rick Aji Pratama, Linda Rosselina, Diah Sulistyowati, Riri Fitri Sari, Ruki Harwahyu. Performance Evaluation on VANET Routing Protocols in The Way Road of Central Jakarta using NS-3 and SUMO. in 2020 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic). 2020. IEEE.
[3].        Nebbou, T., M. Lehsaini, and H. Fouchal, Partial backwards routing protocol for VANETs. Vehicular Communications, 2019. 18: p. 100162.
[4].        Elhoseny, M. and K. Shankar, Energy Efficient Optimal Routing for Communication in VANETs via Clustering Model, in Emerging Technologies for Connected Internet of Vehicles and Intelligent Transportation System Networks: Emerging Technologies for Connected and Smart Vehicles, M. Elhoseny and A.E. Hassanien, Editors. 2020, Springer International Publishing: Cham. p. 1-14.
[5].        Franz, W., H. Hartenstein, and M. Mauve, Inter-vehicle-communications Based on Ad Hoc Networking Principles: The FleetNet Project. 2005: Universitätsverlag Karlsruhe.
[6].        Robert Morris,John Jannotti,Frans Kaashoek,Jinyang Li,Douglas Decouto.Carnet: A scalable ad hoc wireless network system. in Proceedings of the 9th workshop on ACM SIGOPS European workshop: beyond the PC: new challenges for the operating system. 2000. ACM.
[7].        Scully, P., The Top 10 IoT Segments in 2018 – based on 1,600 real IoT projects. 2018, iot-analytics.
[8].        Scully, P., Top 10 IoT applications in 2020. 2020, iot-analytics.
[9].        Talal Ashraf Butt, R.I., Khaled Salah, Moayad Aloqaily, Yaser Jararweh, Privacy Management in Social Internet of Vehicles: Review, Challenges and Blockchain Based Solutions. IEEE Access, 2019. 7: p. 79694 - 79713.
[10].     Talal Ashraf Butta, R.I., Sayed Chhattan Shahb, Tariq Umarc, Social Internet of Vehicles: Architecture and Enabling Technologies. Elsevier Computers & Electrical Engineering, 2018. 69: p. 68-84.
[11].     Zeinab El-Rewini, K.S., Daisy Flora Selvaraj, Siby Jose Plathottam, Prakash Ranganathan, Cybersecurity challenges in vehicular communications. Vehicular Communications, 2020. 23: p. 100214.
[12].     Kássio Machado,Denis Rosário,Eduardo Cerqueira,Antonio Loureiro,Augusto Venancio Neto,Jose Souza" A Routing Protocol Based on Energy and Link Quality for Internet of Things Applications", 2013, pp 1942-1964.
[13].    Emmanuel Baccelli, Gabriel Bartl, Alexandra Danilkina, Veronika Ebner,François Gendry, Christophe Guettier, Oliver Hahm, Ulrich Kriegel, Gabriel Hege, Mark Palkow," Area & Perimeter Surveillance in SAFEST using Sensors and the Internet of Things",2014, Workshop Interdisciplinaire sur la Securite Globale, Troyes, France.
[14].     Maalel.N, Natalizio.E,et al  ," Communicating Systems Laboratory "4. [Thoughts on Reliability in the Internet of Things] 
[15].     Kempf,J, Arkko,J. Beheshti,N, Yedavalli ,K, "Thoughts on Reliability in the Internet of Things".
[16].     Eguchi,A, Nguyen,H, Craig W. ," Everything is Alive: Towards the Future Wisdom Web of Things",2012 
[17].     Perera,CH, Zaslavsky,A, Christen,P, Salehi.A, "Connecting Mobile Things to Global Sensor Network Middleware using System-generated Wrappers ",2013.
[18].    Gubbia,J , Buyyab,R,"Internet of Things (IoT): Avision ,architecture al elements ,and future directions 2013,pp1645–1660.
[19].    Hang Zhang, Jian Liu,Dexiang Zou, Ning Chen,Knowledge-based transfer fuzzy clustering with non-local spatial information for surface roughness measurement. Measurement, 2021. 174: p. 109076.
[20].    Maity, S.P., S. Chatterjee, and T. Acharya, On optimal fuzzy c-means clustering for energy efficient cooperative spectrum sensing in cognitive radio networks. Digital Signal Processing, 2016. 49: p. 104-115.
[21].    Yongli Liu,Xiaoyang Zhang,Jingli Chen,and Hao Chao, A Validity Index for Fuzzy Clustering Based on Bipartite Modularity. School of Computer Science and Technology, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454003, Henan, China, 2019
[22].    Energy-Efficient Communication Protocol for Wireless Microsensor Networks,  Wendi Rabiner Heinzelman, Anantha Chandrakasan, and Hari Balakrishnan Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA 02139
دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44
(شماره پیاپی 44، فصلنامه زمستان)
اسفند 1402
صفحه 133-143
  • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1402
  • تاریخ انتشار: 28 دی 1402