بررسی و ارزیابی اثر رفتار کاربران شبکه های نظیربه‌نظیر در انتشارکرم وارههای‌غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله روش‌های مختلف مدل‌سازی کرم واره های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. هدف این مدلها مشخص کردن چگونگی و سرعت انتشار این بدافزارها در بستر شبکه است.در این راستا ابتدا چند مدل مطرح از انتشار کرم‌واره‌های غیرفعال معرفی گردیده و ویژگی‌های هر مدل مورد بررسی قرار گرفته، و به تفاوت‌ها و برتری‌های آنها نسبت به یکدیگر اشاره می‌شود.در بخش بعدی سعی ‌شده تا با افزودن پارامترهایی تاثیر نحوه رفتار کاربران بر سرعت انتشار کرم‌واره ها در مدل اعمال گردد و سپس با شبیه سازی مدل، نشان داده شده که نحوه رفتار کاربران بر سرعت انتشار آلودگی در این شبکه ها تاثیر مستقیم دارد.