دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1392 (303) 
4. بهکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات

صدیقه اولین چارسوقی؛ محمدعلی دوستاری؛ علی یزدیان ورجانی؛ سید علیرضا مهدوی اردستانی