بهینه‌سازی تخصیص توأم پیوند کاربر، تخصیص زیرکانال و تخصیص توان در شبکه های OFDMA ناهمگون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشکده فنی و مهندسی برق دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه مخابرات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد

چکیده

این مقاله مسأله توأم پیوند کاربر، تخصیص زیرکانال و تخصیص توان را در کانال فراسوی یک شبکه‌ی مخابراتی ناهمگون با بهره‌مندی از راهکار تسهیم فرکانسی متعامد (OFDMA) با فرض محدود بودن حداکثر توان ارسالی هر کاربر مورد بررسی قرار می‌دهد. نشان داده می‌شود که مسأله پیش رو یک مسأله غیرخطی ترکیبی پیوسته گسسته غیرمحدب است. در این راستا جهت قابل حل نمودن آن، ابتدا به منظور رها سازی شرط گسسته بودن متغیرهای مسأله، یک عبارت هزینه به تابع هدف اضافه می‌شود. در نهایت برای حل مسأله، تابع هدف به صورت تفاضل دو تابع محدب(D.C) بازنویسی شده و سپس با استفاده از روش تقریبی سلسله مراتبی محدب، مسأله ساده سازی‌شده حل می‌شود. با مقایسه نتایج حاصل از حل مسأله نشان داده می-شود که راهکار پیشنهادی نسبت به راهکارهای ارائه ‌شده در پژوهش‌های اخیر از عملکرد بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 30 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1398