سنجش طیف فرکانسی توسط الگوریتم چندمرحله ای وفقی با روش غیر همکارانه بهینه در رادیو شناختگر به همراه پیاده سازی روی سخت افزار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده فاوای دانشگاه امام حسین (ع)

2 امام حسین (ع)

چکیده

حسگرهای طیفی،به‌عنوان اصلی‌ترین بخش یک سامانه رادیو شناختگر، ابزاری هستند که با تشخیص حفره‌های طیفی، موجب استفاده بهینه از پهنای باند فرکانسی محیط گردیده و از تداخل بین کاربران مجاز ممانعت می‌کنند. عملکرد این حسگرها به دلایلی مانند اثرات نویز محیطی،سطح پایین سیگنال، محوشدگی، چندمسیرگی و حساسیت گیرنده، همواره با مشکل مواجه می‌شود. در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش چند آنتنه در گیرنده با اخذ سیگنال‌های محیطی و استفاده از روش آشکارساز انرژی آستانه آشکارسازی به‌صورت وفقی با روش CFAR تعیین‌شده و سنجش اولیه طیف محیطی انجام می‌گیرد. محدوده‌ای از طیف که سیگنال در آن تشخیص داده نشده جهت تصمیم‌گیری به مرحله نهایی وارد می‌گردد. در این مرحله با یافتن مقادیر ویژه‌ماتریس کوواریانس سیگنال با روش MME به‌صورت کاملاً کور، سنجش نهایی صورت می‌گیرد که باعث افزایش قابلیت اطمینان در تصمیم‌گیری و افزایش احتمال آشکارسازی صحیح حفره‌های طیفی و جلوگیری از تداخل کاربران مجاز می‌شود. نتایج شبیه‌سازی‌ها حاکی از احتمال آشکارسازی 75درصدی درSNR محیطی 25- دسی‌بل می‌باشد که در مقایسه با مراجع بهبود 15دسی‌بل را داشته است. همچنین نتایج شبیه‌سازی این مقاله بعد از پیاده‌سازی روی برد سخت‌افزاری با نتایج حاصل از آزمون عملی در محیط واقعی مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1398