ارزیابی معیارهای عملیات شبکه محور بر پایه روش دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد

چکیده

عملیات شبکه محوری از تهدیدات پیش­روی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین، شناخت عملیات شبکه محور و معیار­های اصلی آن، مسئله‌ای اساسی است که باید از منظرهای مختلف برای مقابله با چنین تهدیدی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی دقیق مسئله با توجه به بازخوردها و تأثیرات غیرمستقیمی که هر یک از معیار­ها نسبت به هم دارند آن را به یک مسئله پیچیده تبدیل نموده است. در این مقاله برای حل مسئله پیچیدگی با استفاده از روش دیمتل، به ارزیابی معیارهای اساسی مفهوم عملیات شبکه محور بر اساس تأثیرات پرداخته است. این معیارها از لحاظ قلمرو درگیری در عصر اطلاعات دسته‌بندی‌شده و برای توصیف و تفسیر دقیق­تر، زیرمعیارهای بعضی از آن‌ها مشخص گردید. سپس میزان تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، درجه اهمیت و ارتباط علی و معلولی معیارها نسبت به هم مورد ارزیابی قرارگرفته است. با استفاده از نظرات خبرگان نظامی، برمبنای تحلیل داده­ها، کیفیت حس­سازی فردی و کیفیت اطلاعات، تأثیرگذارترین معیار­ها      می­باشند. درجه حس­سازی اشتراکی تأثیرپذیرترین معیار و چابکی، حس­سازی فردی و همزمانی در رتبه­های بعدی می­باشند. از لحاظ اهمیت معیار­ها که به نوعی مراکز ثقل از منظر تاثیرمحوری می­باشند، حس­سازی دارای بالاترین رتبه و سپس کیفیت اطلاعات و تعاملات بین نیروهای آمریکا و متحدانش دارای رتبه­های بَعدی می­باشند. از منظر رابطه علت و معلولی، معیار کیفیت اطلاعات دارای بیشترین رتبه       به­عنوان «علت» و اثربخشی و چابکی به­عنوان «معلول» می­باشند. دستاوردهای این ارزیابی در سطح راهبردی را می­توان اولویت­بندی    قلمرو­های تأثیرگذار و تأثیرپذیری در صحنه نبرد شبکه محور اشاره نمود. در راستای تائید نظر خبرگان سایبرالکترونیک دستاوردِ مهم دیگر، مؤثر بودن نقش و جایگاه قابلیت­های سایبرالکترونیک در صحنه نبرد عملیات شبکه محور است که بایستی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. شبیه­سازی و تحلیل داده در محیط نرم‌افزاری متلب انجام­ شده­ است.

کلیدواژه‌ها


   [1]      H. Tunnell, “Task Force Stryker Network-Centric Operations in Afghanistan,” National Defense University Center for Technology and National Security Policy, Washington, DC. 2011.##
   [2]      Byford (Group Captain Alistair), “Air Power Review: Network Enabled Capability, Air Power and Irregular Warfare: The Israeli Air ForceExperience in the Lebanonand Gaza,2006-2009,” Director Defence Studies (RAF), 2010.##
   [3]      R. McDermott, “Russia Tests Network-Centric Air Operations in Syria,” Eurasia Daily Monitor, vol. 12, Issue. 184, 2015.##
   [4]      R. McDermott, “Russia’s Network-Centric Warfare Experiment in Syria,” Eurasia Daily Monitor, vol. 13, Issue. 76, 2016.##
   [5]      US. DOD, “Net-Centric Environment Joint Functional Concept,” US Department of Defense, Washington, DC, 2005.##
   [6]      J.Moffat, “Complexity Theory and Network Centric Warfare,” Wishington,DC, 2003.##
   [7]      US. OFT(Office of Force Transformation), “Network Centric Operations Conceptual Framework Version 1.0,” Evidence Based Research Inc, 2003.##
   [8]      US. DoD, “Network Centric Warfare,” Department of Defense Report to Congress, Washington, DC, 2001.##
   [9]      G. Hollywood, etc, “Network-centric operations case study:  air-to-air combat with and without Link 16,” the RAND Corporation, 2005.##
[10]      US. GOV, “PUBLIC LAW 106–398,” 2001.##
[11]      L. Money (DOD), “Report on Network Centric Warfare Sense of the Report,” DOD, 2001.##
[12]      DOD, “Network Centric Operations (NCO) Case Study. U.S. Navy’s Fifth Fleet Task Force 50 in Operation Enduring Freedom,” Department of Defense Office, 2006.##
[13]      D. Gonzales, “Network-centric operations case study: the Stryker Brigade Combat Team,” the RAND Corporation, 2005.##
[14]      D. Cammons and J. B. Tisserand, “Network Centric Warfare Case Study, U.S. V. Corps and Third Infantry Division during Operation Iraqi,” United States Army War College, 2003.##
[15]      P. A. Consulting Group, “A Network Centric Operations Case Study: US/UK Coalition Combat Operations during Operation Iraqi Freedom,” Jun. 2004.##
[16]      U. S. Military and U.S.Government, “Task Force Stryker Network-Centric Operations in Afghanistan - Case Study of Real-World Application in War,” Network Components, Echeloning Command Posts, Tactical Decisionmaking, 2017.##
[17]      M. Fesharaki and A. Fetant, “An agent-based architecture based on multifaceted commitment to simulate network centric warfare,” in Fourth Conference on Command and Control of Iran, 2010. (In Persian)##
[18]      M. Fesharaki, A. Shakiba, and A. Fetanat, “Using the JDL and Sasa Reference Models in the Conceptual Development of the Intelligent Knowledge Center for Network centric Warfare,” in Fourth Conference on Command and Control of Iran, 2010. (In Persian)##
[19]      A. Shakibamanesh, J. izadi, and H. Almasian, “Comparison of Network Centric Warfare and system of systems,” in Seventh Conference on Command and Control, 2013. (In Persian)##
[20]      M. Fesharaki and A. Fetanat, “Object-Oriented Modeling of Shared Situation Awarness System in NCW                    Decision-Making,” in Fourth Conference on Command and Control of Iran, 2010. (In Persian)##
[21]      M. Howard and P. Paret, “Carl Von Clausewitz on War,” p. 556, 1976.##
[22]      E. P. O. C4ISR, “White Paper on Traning, Planing and System Development for EBO,” 2000.##
[23]      “The Advent of new Way of War: Theory and Practice of Effect Based Operations,” Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, 2003.##
[24]      Sheng-Li and Si Hu-Chen Liuetc, “DEMATEL Technique: A Systematic Review of the State-of-the-Art Literature on Methodologies and Applications,” Mathematical Problems in Engineering, 2018.##
[25]      Y. J. Chen, H. C. Tzeng, and G. H. Shyu, “Marketing strategy based on customer behavior for the LCD-TV,” International Journal of Management and Decision Making, 2006.##
[26]      J. H. Tzeng and G. H. Liou Chang, “Airline safety measurement using a hybrid model,” Air Transport Management, 2007.##
[27]      A. Taghizadeh, et al, “Using DEMATEL – Analytic network process (ANP) hybrid algorithm approach for selecting improvement projects of Iranian excellence model in healthcare sector,” African Journal of Business Management, 2012.##
[28]      L. Abdullah and N. Zulkifi, “Integration of fuzzy AHP and interval type-2 fuzzy DEMATEL: an application to human resource management,” Expert Systems with Applications, pp. 4397–4409, 2015.##
[29]      A. Nikjoo and M. Saeedpoor, “An intuitionistic fuzzy DEMATEL methodology for prioritising the components of SWOTmatrix in the Iranian insurance industry,” International Journal, pp. 439–452, 2014.##
[30]      K. Govindan, R. Khodaverdi, and A. Vafadarnikjoo, “Intuitionistic fuzzy based DEMATEL method for developing greenpractices and performances in a green supply chain,” Expert Systems with Applications, pp. 7207–7220, 2015.##
[31]      W. Suo, B. Feng, and P. Fan, “Identifying risk factors of IT outsourcing using interdependent information: an extended DEMATEL method,” xpert Systems with Applications, pp. 3832–3840, 2012.##
[32]      H. Liu, Ch. Lu, et al, “Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model,” Renewable & Sustainable Energy Reviews, pp.      932-942, 2015.##
[33]      X. Zhang, Y. Deng, and S. Mahadevan, “An evidential DEMATEL method to identify critical success factors in emergency management,” Applied soft Computing, pp.      504-510, 2014.##