مدل اعتماد مبتنی بر شبکه های بیزی درشبکه های اجتماعی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تبریز

2 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

شبکه‌ها‌ی اجتماعی، شبکه‌هایی هستند که در محیط اینترنت به وجود آمده‌اند و هدف از تأسیس این‌گونه شبکه‌ها کمک به برقراری ارتباط میان افراد مختلف از جوامع گوناگون است، شبکه‌های اجتماعی به شکلی توسعه یافته‌اند که تمام اطلاعات موجود در آن مورد اعتماد هر فردی نیست، شبکه‌ای محبوب است که، توان ارائه اطلاعات مورد اعتماد هر شخص را به او ارائه نماید. اگر شخص یا کاربر اطلاعاتی را از دیگران دریافت‌کند، باید مطمئن باشدکه اطلاعات نادرست را از کاربران بدخواه دریافت نکرده ‌است. برای حل این مسائل مدل‌های اعتماد فراوانی توسعه یافته‌اند. با توجه به اینکه اعتماد در واقع با احتمالات سروکار دارد، شبکه بیزین نیز برای حل مسائل از احتمالات استفاده می‌کند، پس شبکه بیزین می‌تواند به کمک محاسبه اعتماد بیاید. در این پژوهش، مدل پیشنهادی (BTSN) یعنی مدلی برای محاسبه اعتماد به کمک شبکه‌های بیزین برای شبکه‌های اجتماعی ارایه شده است. این مدل قادر به محاسبه دقیق اعتماد بوده و می‌تواند در ابعاد بزرگتر به کمک شبکه‌های اجتماعی بیاید، در ادامه عملکرد و روش‌کار مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

کلیدواژه‌ها


   [1]      J. Caverlee, L. Liu, and S. Webb, “Socialtrust:  tamper-resilient trust establishment in online communities,” in Proceedings of the 8th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries, pp. 104–114, 2008.
   [2]      A. Jøsang and S. Pope, “Semantic constraints for trust transitivity,” in Proceedings of the 2nd Asia-Pacific conference on Conceptual modelling, vol. 43, pp. 59–68, 2005.
   [3]      P. Sztompka, “Trust: A sociological theory,” Cambridge University Press, 1999.
   [4]      J. A. Golbeck, “Computing and applying trust in web-based social networks,” 2005.
   [5]      S. P. Marsh, “Formalising trust as a computational concept,” 1994.
   [6]      L. Mui, M. Mohtashemi, and A. Halberstadt, “A computational model of trust and reputation,” in System Sciences, 2002. HICSS. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on, pp. 2431–2439, 2002.
   [7]      J. Golbeck, “Trust and nuanced profile similarity in online social networks,” ACM Trans. Web, vol. 3, no. 4, p. 12, 2009.
   [8]      M. Maheswaran, H. C. Tang, and A. Ghunaim, “Towards a gravity-based trust model for social networking systems,” in Distributed Computing Systems Workshops, 2007. ICDCSW’07. 27th International Conference on, p. 24, 2007.
   [9]      M. Li and A. Bonti, “T-OSN: a trust evaluation model in online social networks,” in Embedded and Ubiquitous Computing (EUC), 2011 IFIP 9th International Conference on, pp. 469–473, 2011.
[10]      R. Levien, “Attack-resistant trust metrics,” in Computing with Social Trust, Springer, pp. 121–132, 2009.
[11]      S. Al-Oufi, H.-N. Kim, and A. El Saddik, “A group trust metric for identifying people of trust in online social networks,” Expert Syst. Appl., vol. 39, no. 18, pp.     13173–13181, Dec. 2012.
[12]      P. Massa and P. Avesani, “Trust metrics on controversial users: Balancing between tyranny of the majority,” Int. J. Semant. Web Inf. Syst., vol. 3, no. 1, pp. 39–64, 2007.
[13]      J. Caverlee, L. Liu, and S. Webb, “Towards robust trust establishment in web-based social networks with socialtrust,” in Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web, pp. 1163–1164, 2008.
[14]      U. Kuter and J. Golbeck, “Sunny: A new algorithm for trust inference in social networks using probabilistic confidence models,” in AAAI, vol. 7, pp. 1377–1382, 2007.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15]      S. Fong, Y. Zhuang, M. Yu, and I. Ma, “Quantitative analysis of trust factors on social network using data mining approach,” in Future Generation Communication Technology (FGCT), 2012 International Conference on, pp. 70–75, 2012.
[16]      L. Bouchaala, A. Masmoudi, F. Gargouri, and A. Rebai, “Improving algorithms for structure learning in Bayesian Networks using a new implicit score,” Expert Syst. Appl., vol. 37, no. 7, pp. 5470–5475, 2010.
[17]      G. F. Cooper and E. Herskovits, “A Bayesian method for the induction of probabilistic networks from data,” Mach. Learn., vol. 9, no. 4, pp. 309–347, 1992.
[18]      I. Ebert-Uphoff, “A Probability-Based Approach to Soft Discretization for Bayesian Networks,” 2009.
[19]      Y. Wang and J. Vassileva, “Bayesian Network-Based Trust Model,” University of Saskatchewan, Computer Science Department,Saskatoon, Saskatchewan, S7N 5A9, Canada, 2003.