ارائه الگوی محاسباتی دسترس پذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایه

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به شرایط امروزی یکی از شرایط موفقیت کسب‏وکارها در دنیای مدرن، ارائه خدمات فناوری اطلاعات به موقع و با اطمینان و دسترس‌پذیری بالا است. بنابراین برای سازمان‌ها ایجاد زیرساخت‌های فنی و ارائه خدمات با دسترس‌پذیری بالا برای خدمات فناوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود که مستلزم آن است که بتوان با مدل‌های دقیق کمّی، میزان دسترس‌پذیری خدمات و زیرساخت‌ها را محاسبه نمود. تاکنون در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است که اغلب آن‌ها دسترس‌پذیری را صرفاً برای تجهیزات زیرساختی و یا حداکثر با لحاظ ارتباطات این تجهیزات با یکدیگر یعنی در لایه شبکه یا زیرساخت محاسبه نموده‌اند. در این پژوهش تلاش می‌شود با تبعیت از یک دیدگاه مبتنی بر معماری، تمامی لایه‌های سه‌گانه یک خدمت فناوری اطلاعات شامل لایه کسب و کار، نرم‌افزار و زیرساخت را در یک چارچوب یکپارچه و به‌هم پیوسته با هم مرتبط نمود. سپس دسترس‌پذیری کلی یک فرایند در لایه کسب‏وکار را با توجه به ارتباطات مدل‌سازی‌شده بین هر سه لایه، به صورت دقیق محاسبه و در اختیار کاربر قرار داد. مزیت این رویکرد در فهم دقیق کاربر خدمت از میزان دسترس‌پذیری فرایندهای کاری مورد نیاز وی است، زیرا کاربر نمی‌تواند صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات دسترس‌پذیری لایه زیرساخت به تنهایی درک دقیقی از دسترس‌پذیری خدمت یا فرآیند در اختیار خود داشته باشد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که چگونه از دست رفتن یک جزء دارای اهمیت بالاتر تاثیرات به مراتب منفی‌تری نسبت به یک جزء کم اهمیت بر روی دسترس‌پذیری کلی فرآیند کاری کاربران دارد.

کلیدواژه‌ها


T. Erl, “Service-oriented architecture: concepts, technology, and design,” Pearson Education India, 2006.
M. Martinello, “Availability Modeling and Evaluation of Web-based Services-A pragmatic approach,” Ph.D. thesis, Institut National Polytechnique de Toulouse, 2005.
Terruggia, Roberta, and Andrea Bobbio. "QoS analysis of weighted multi-state probabilistic networks via decision diagrams." International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, Springer Berlin Heidelberg, pp. 41-54, 2010.
R. Terruggia, “Reliability analysis of probabilistic networks,” Ph.D. thesis, Universita degli Studi di Torino, 2010.
A. H. Etemadi and M. Fotuhi-Firuzabad, “New considerations in modern protection system quantitative reliability assessment,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, no. 4, pp. 2213-2222, 2010.
N. Milanovic and B. Milic, “Automatic generation of service availability models,” IEEE Transactions on Services Computing, vol. 4, no. 1, pp. 56-69, 2011.
S. Menon, et al., “Physics of Failure Based Reliability Assessment of Electronic Hardware,” in Engineering Asset Management, pp. 251-258, Springer, 2014.
V. Johanna, et al., “Challenges in Qualitative Accelerated Testing of WSN Hardware,” Journal of Engineering, vol. 3, no. 12, pp. 1234, 2011.
A. Dittrich and R. Rafael, “Model-Driven Evaluation of User-Perceived Service Availability,” in Dependable Computing, Springer Berlin Heidelberg, pp. 39-53, 2013.
U. Franke, P. Johnson, and J. König, “An architecture framework for enterprise IT service availability analysis,” Software & Systems Modeling, vol. 13, no. 4, pp. 1417-1445, 2013.
D. Macedo, et al., “A framework for dependability evaluation of industrial processes,” in 18th IEEE Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA), 2013.
I. Silva, et al., “A dependability evaluation tool for the Internet of Things,” Computers & Electrical Engineering, vol. 39, no. 7, pp. 2005-2018, 2013.
D. Macedo, L. A. Guedes, and I. Silva. “A dependability evaluation for Internet of Things incorporating redundancy aspects,” in 11th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC), pp. 417-422, 2014.
H. Zhu, “Reliability and availability analysis for large networking system,” in Annual Proceedings of Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), pp. 1-6, IEEE, 2012.
J. Dantas, R. Matos, J. Araujo, and P. Maciel, “Eucalyptus-based private clouds: availability modeling and comparison to the cost of a public cloud,” Computing, Springer, vol. 97, no. 11, pp. 1121-1140, 2015.
M. Jammal, A. Kanso, P. Heidari, and A. Shami, “A Formal Model for the Availability Analysis of Cloud Deployed Multi-tiered Applications,” In International Conference on Cloud Engineering Workshop (IC2EW), pp. 82-87, IEEE, 2016.
K. A. Hoque, O. A. Mohamed, and Y. Savaria, “Towards an accurate reliability, availability and maintainability analysis approach for satellite systems based on probabilistic model checking,” In Proceedings of the 2015 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition, pp. 1635-1640, 2015.
K. S. Trivedi and A. Bobbio, “DSN 2016 Tutorial: Reliability and Availability Modeling in Practice,” In 46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshop, pp. 263-263, IEEE, 2016.
A. Gonzalez, P. Gronsund, K. Mahmood, B. Helvik, P. Heegaard, and G. Nencioni, “Service Availability in the NFV Virtualized Evolved Packet Core,” In IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), pp. 1-6, IEEE, 2015.
R. Winter and R. Fischer, “Essential layers, artifacts, and dependencies of enterprise architecture,” in 10th IEEE International Conference on Enterprise Distributed Object Computing (EDOCW'), p. 30, 2006.
M. M. Lankhorst, “Enterprise architecture modelling the issue of integration,” Advanced Engineering Informatics, vol. 18, no. 4, pp. 205-216, 2004.
M. Lankhorst, “Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis,” The Enterprise Engineering Series, Springer, 2013.
A. Lodhi, et al., “Business Process Modeling Language for Performance Evaluation,” in 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), pp. 3768-3777, IEEE, 2014.
I. Loloei, H. R. Shahriari, and A. Sadeghi, “A model for asset valuation in security risk analysis regarding assets' dependencies,” 20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), IEEE, 2012.