تشخیص هویت از روی رگ های پشت دست در تصاویر فرو سرخ با استفاده از طبقه‌بندی SVM

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عای فنی مهندسی اسفراین

2 استادیار، دانشکده برق و کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

در این مقاله روشی برای تشخیص هویت افراد، مبتنی بر تصویر رگ‌های پشت دست ارائه خواهد شد. این بررسی در سه مرحله صورت گرفته است: مرحله ثبت، مرحله گردآوری داده‌ها و مرحله تأیید. در مرحله ثبت، تعداد M تصویر دست با استفاده از روش تصویربرداری نزدیک به مادون قرمز برای افراد مختلف به‌عنوان نمونه‌های اصلی آموزشی جمع‌آوری شده است. این تصاویر طی مراحل پیش‌پردازش، استخراج ویژگی و مدل‌سازی مورد پردازش قرار می‌گیرند تا نمونه‌های قابل تطبیق، ایجاد شوند و سپس برای مرحله تأیید از دسته‌بندی SVM استفاده خواهد شد. در این روش زیست‌سنجی از رگ‌های پشت دست فرد تصویر تهیه می‌شود و ساختار آن‌ها مورد پردازش و تحلیل قرار می‌گیرند. ساختار این رگ‌ها برای افراد مختلف منحصربه‌فرد است. ارزیابی این سیستم حاکی از عملکرد بالای آن در تشخیص هویت به میزان 92% و خطای ارزیابی 0% روی نمونه‌های ورودی است.

کلیدواژه‌ها


C. Lin and K. Fan, “Biometric Verification Using Thermal Images of Palm-Dorsa Vein Patterns,” IEEE Trans. on circuits and systems for video technology, vol. 14, no. 2, 2004.
Y. Yoshitomi, T. Miyaura, S. Tomita, and S. Kimura, “Face identification thermal image processing,” in Proc. 6th IEEE Int. Workshop Robot and Human Communication, SENDAI, pp. 374–379, 2005 .
A. J. Rice, “A quality approach to biometric imaging,” Proc. Image Processing for Biometric Measurement IEEE Colloq., pp. 41–45, 1994.
J. M. Cross and C. L. Smith, “Thermographic imaging of the subcutaneous vascular network of the back of the hand for biometric identification,” in Proc. IEEE 29th Annu. Int. Carnahan Conf. Security Technology, pp. 20–35, 1995.
B. Miller, “Vital sign of identify,” IEEE Spectrum, vol. 31, pp. 22–30, 1994.
C. C. Han, H. L. Cheng, C. L. Lin, and K. C. Fan, “Personal authentication using palm print features,” Patt. Recognit., vol. 36, no. 2, pp. 371–381, 2003.
J. You, W. Li, and D. Zhang, “Hierarchical palmprint identification via multiple feature extraction,” Patt. Recognit., vol. 35, pp. 847–859, 2002.
H. J. Lin, H. H. Guo, F.W. Yang, and C. L. Chen, “Handprint identification using fuzzy inference,” in Proc. 13th IPPR Conf. Computer Vision Graphics and Image Processing, pp. 164–168, 2000.
C. C. Han, P. C. Chang, and C. C. Hsu, “Personal identification using hand geometry and palm-print,” in Proc. 4th Asian Conf. Computer Vision (ACCV), pp. 747–752, 2000.
A. K. Jain and N. Duta, “Deformable matching of hand shapes for verification,” in Proc. ICIP, pp. 857–861, 1999.
D. P. Zhang and W. Shu, “Two novel characteristics in palm print verification: datum point invariance and line feature matching,” Patt. Recognit., vol. 32, pp. 691–702, 1999.
D. G. Joshi, Y. V. Rao, S. Kar, V. Kumar, and R. Kumar, “Computer-vision- based approach to personal identification using finger crease patterns,” Patt. Recognit., vol. 31, pp. 15–22, 1998.
S. K. Im, H. M. Park, S. W. Kim, C. K. Chung, and H. S. Choi, “Improved vein pattern extracting algorithm and its implementation,” in Int. Conf. Consumer Electronics Dig. Tech., pp. 2–3, 2000.
S. K. Im, H. M. Park, Y. W. Kim, S. C. Han, S.W. Kim, and C. H. Hang, “An biometric identification system by extracting hand vein patterns,” J. Korean Phys. Soc., vol. 38, pp. 268–272, 2001.
A. J. Mehnert, J. M. Cross, and C. L. Smith, “Thermal graphic Imaging: Segmentation of the Subcutaneous Vascular Network of the Back of the Hand (Research Report),” Edith Cowan University, Australian Institute of Security and Applied Technology, Perth, Western Australia, 1993.
C.-L. Lin and K.-C. Fan, “Biometric verification using thermal images of palm-dorsa vein patterns,” IEEE Trans. Circuits and Sys. For Video Technology, vol. 14, no. 2, pp. 199–213, 2004.
K. A. Toh, H. L. Eng, Y. S. Choo, Y. L. Cha, W. Y. Yau, and K.S. Low, “Identity verification through palm vein and crease texture,” Lecture Notes In Computer Science, 2005.
L. Y. Wang, G. Leedham, and D. S. Y. Chu, “Infrared imaging of hand vein patterns for biometric purposes,” The Institution of Engineering and Technology, Computer Vision, vol. 1, pp. 113–122, 2007.
Y. Ding, D. Zhuang, and K.Wang. "A study of hand vein recognition method", Proceedings of IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2005.
Z. Wang, B. Zhang, W. Chen, and Y. Gao. "A performance evaluation of shape and texture based methods for vein recognition", Congress on Image and Signal Processing, vol. 2, no. 659–661, 2008.
A. Yuksel, L. Akarun and B. Sankur "Biometric Identification Through Hand Vein Patterns", International Workshop on Emerging Techniques and Challenges for Hand-Based Biometrics (ETCHB), 2010.
S. M. Khorashadizadeh, V. Azadzadeh and A. M. latif " Detection of Pornographic Digital Images Using Support Vector Machine and Neural Network", Journal Of Electronical & Cyber Defence, vol. 4, no. 4, pp. 79-88, 2017.(in Persian)