یک طرح تسهیم چندراز بصری کارآمد

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 IHU

چکیده

حفاظت از اطلاعات باارزش در راستای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات یکی از مسائل راهبردی پدافند سایبری می‌باشد. طرح تسهیم راز شاخه‌‌ای جذاب از رمزنگاری پیشرفته است که در پدافند سایبری نقشی بسیار با اهمیت دارد و برای حفاظت از اسناد و اطلاعات محرمانه در برابر خطراتی چون دستبرد و دست‌یابی‌های غیر‌مجاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طرح تسهیم راز، سهام‌داران برای افزایش امنیت در هنگام بازیابی تصاویر راز، به‌جای سهم اصلی، سهم سایه‌ای از تصویر را ‌ارائه می‌نمایند. به‌عبارت دیگر هر ‌سهام‌دار با در دست‌داشتن تنها یک‌ سهم از تصویر راز،‌ قادر ‌است در ‌بسیاری ‌از ‌تصاویر راز با دیگران سهیم شود. برخلاف طرح‌های تسهیم راز شناخته‌شده دیگر، در این طرح تصاویر ‌سایه که برای‌کنترل و شناسایی دشوار باشند، تولید نمی‌شوند. بدین ترتیب هر ‌سهام‌دار با در‌ دست‌داشتن تنها یک‌ سهم از تصویر راز‌ قادر ‌است در ‌بسیاری ‌از تصاویر راز با دیگران سهیم شود. ما در این مقاله با تعریف و طراحی یک تابع مولد جدید و جایگزین‌کردن آن با تابع مولد طرح هو ژنگ ‌فنگ و همکارش توانستیم آن را بهبود دهیم. به‌دلیل یک‌طرفه‌بودن و سخت‌بودن تابع مولد جدید، امنیت طرح بهبودیافته افزایش یافته است. همچنین، با پیاده‌سازی و اجرای آن، مشاهده شد که از نظر تحلیلی و سرعت محاسبات طرح تغییر یافته کارآمدتر از طرح قبلی است.

کلیدواژه‌ها