تجسم حملات سایبری چندمرحلهای مبتنی بر مدل انتقال باور و استنتاج فازی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 MUT

چکیده

تحلیلگر امنیتی در یک سامانه آگاهی وضعیتی سایبری براساس میزان باورپذییری هذه او وضذعیی آینذسب هیذ مذی هنذس مذی توانذس
مناس ترین تصمیمهای دفاعی را اتخاذ هنس. در این سامانه میزان باورپییری یک وضعیی او تخمین وضعیتی و ادغام اطلاعات سطح بالا به
دسی میآیس. در حال حاضر چالشیترین موضوع در ادغام اطلاعات سطح بالا برای دسییابی به آگاهی او وضذعیی آینذسب و ارویذابی تذا یر
حملات سایبری مسلساوی تجیم حملات با چهار مولفه تجیم یعنی رفتار، فرصی، قابلیی و نیی اسی. عمسب طرحها و الگوریتمهای قبلی
در مسلساوی تجیم، برای سادبساوی در اجرای مسل چهار مولفه فوق را میتقل فرض هردب و عملا او تا یر مولفهها بذر یدذسیگر و قذسرت
ترهی آنها در تجیم حملات سایبری چنسمرحلهای صرفنظر هردبانس؛ اما در این مقاله طرح جسیسی براساس ترهیذ فذاوی مولفذه هذای
تجیم و مسل انتقال باور ارائه شسب اسی. با این طرح میتوان اهساف بعسی یک حمله سایبری چنسمرحلهای را بهطور مو ر تجیذم نمذود و
تخمین مناسبی او باورپییری آن ارائه داد. این طرح پیشنهادی در نهایی با استفادب او دادگان معتبر، براساس حملات با نویز بالا، حمذلا ت
مخفی و حملات با تا یر بالا و پایین مورد ارویابی قرار گرفته اسی. نتایج شبیهساوی هم با توجه به سناریوهای تعریفشسب نشان او افذزی
میزان دقی با میانگین هفسب درصسی در تجیم حملات سایبری چنس مرحلهای دارد.