بهینه سازی سایتینگ و استخراج تاخیر در مکان یاب راداری

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشگاه علم وصنعت ایران

3 علم وصنعت ایران

چکیده

مساله‌ی مکان‌یابی دقیق و قابل اعتماد اجسام سیار امروزه توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. در این راستا الگوریتم‌های گوناگونی با هدف کشف موقعیت و تعقیب مسیر حرکت اجسام مختلف ارائه گردیده است که از آن جمله می‌توان به الگوریتم مکان-یابی براساس اندازه‌گیری اختلاف زمانی اشاره نمود. این نوع مکان یابی که در رادارهای غیرفعال کاربرد دارد، مبتنی بر اختلاف زمانی بین دریافت سیگنال ارسال شده از طرف فرستنده در چند گیرنده مختلف می‌باشد. هدف این پژوهش پیاده‌سازی روش مزبور و انتخاب روشی بهینه جهت تخمین خطای سیستم و ارزیابی نقاط ابهام آن می‌باشد. با توجه به مستندات و قضایای ارایه شده در این نوشتار معیار احتمال خطای دایروی به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت عملکرد رادارهای مبتنی بر TDOA معرفی شده و در نهایت با استفاده از این معیار سایتینگ بهینه برای دست یابی به کمترین خطا معرفی شده است. نتایج شبیه‌سازی عملکرد مناسب روش انتخابی این معیار را در سایتینگ و همچنین دقت مطلوب مکان‌یابی را در مورد رادارهای TDOA بهینه شده، نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها