دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1392 (413) 
12. ارائه روش های هوشمند برای آشکارسازی و مقابله با سیگنال فریب در گیرنده های GPS

سید محمد رضا موسوی؛ محمدجواد رضائی؛ نیما حسین زاده؛ سید رامین علی کیاامیری


14. تحلیل تفاضلی غیرممکن الگوریتم رمز قالبی کاهش یافته Piccolo-80

محمدرضا دستجانی فراهانی؛ جواد مهاجری؛ علی پاینده