بهینه کردن الگوریتم کلونی مورچگان برای ردیابی آی پی حملات انکار سرویس

نویسندگان

چکیده

حمله انکار سرویس، یکی از شایع‌ترین و بزرگ‌ترین تهدیدات در اینترنت بهشمار می‌آید که بهوسیله تقلب در منبع آدرس آی پی انجام می‌پذیرد و منجر به استفاده از منابع سامانه و در نتیجه کاهش کارایی شبکه می‌شود. ردیابی حملات انکار سرویس بهروش الگوریتم» فرا ابتکاری مورچگان«، یکی از راهکارهای مؤثر مقابله با این‌گونه از حملات است که از سطح جریان ترافیک برای ردیابی منبع حمله، بهره می‌برد. در این تحقیق به بهبود ردیابی الگوریتم مورچگان پرداخته شده و با تقویت جریان‌های ترافیک محتمل‌تر و کاستن فضای جستجو و تغییر در انتخاب گره پایانی، موفق شده که این الگوریتم بهبود بخشیده شود. نتایج شبیهسازی شده نشان می‌دهد که راهکار پیشنهادی می‌تواند حمله‌ها، حتی اگر شدت ترافیک حمله بسیار کم باشد و یا اگر جریان حملهای غیر از حمله موجود در مسیریاب‌های شبکه وجود داشته باشد، را بهدرستی ردیابی کند و این قدمی جدید در عرصه ردیابی حملات به کمک الگوریتم‌های فرا ابتکاری، جهت ردیابی حملات انکار سرویس توزیعشده محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها