یک روش نهاننگاری چندلایه برگشتپذیر و قابل تطبیق در حوزه موجک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک روش نهان‌نگاری چندلایه برگشت‌پذیر پیشنهاد شده است که پیام، در ضرایب فرکانس بالای تبدیل موجک حقیقی به حقیقی هار و به‌ترتیب، در باند قطری، عمودی و سپس افقی جاسازی می‌شود. عملیات جاسازی، یک فرآیند دو فازی بوده و براساس قدرمطلق اختلاف بین پیکسل‌های متوالی، انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر، ابتدا لبههای تیزتری برای جاسازی انتخاب شده و نواحی نرم، بدون تغییر باقی می‌ماند و با افزایش نرخ جاسازی، لبه‌های بیشتری آزاد می‌گردند. فاز دوم نیز در برخی حالتها، تغییرات فاز اول را خنثی میکند. نتایج آزمایشها، ظرفیت و سیگنال به نویز بالاتر روش پیشنهادی نسبت به وو را نشان می‌دهد. علاوه بر آن، نسبت به جیا، سیگنال به نویز بالاتری داشته و مشخصات آماری تصویر نهاننگاره، مانند هیستوگرام، میانگین، واریانس، چولگی و کشیدگی، مطابقت بیشتری با تصویر پوشش دارد.

کلیدواژه‌ها