تأمین محرمانگی و تمامیت دادۀ برون سپرده، با استفاده از تسهیم راز آستانه ای

نویسنده

ghayoori@ihu.ac.ir

چکیده

در مدل برون سپاری داده ها، مالک داده، عملیات مربوط به مدیریت داده را به یک سرویس دهندۀ خارجی می سپارد تا پرس وجوهای کاربران را دریافت کرده و به آن ها پاسخ دهد. داده ها برای مالکان بسیار با اهمیت است؛ حال آنکه ممکن است سرویس دهندۀ خارجی قابل اعتماد نباشد. بنابراین، حفظ محرمانگی و همچنین تمامیت داده ها باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد. حفظ محرمانگی داده ها به این معنا است که سرویس دهندۀ خارجی از محتوای دادۀ برون سپرده اطلاعی نیابد؛ و تمامیت نیز یعنی مجموع داده هایی که به عنوان جواب برای کاربر ارسال می گردد، دقیق و کامل باشد. روش های مختلفی برای تأمین این اهداف ارائه شده است که هر کدام دارای معایب و مزایایی می باشد. به عنوان مثال، می توان به استفاده از رمزنگاری، تسهیم داده ها و بازیابی محرمانۀ اطلاعات اشاره کرد. در این مقاله، روشی بر مبنای رویکرد تسهیم داده ها ارائه شده است که کارایی بهتری نسبت به روش های قبلی دارد و برخی از مشکلات آن ها را مرتفع می نماید. در روش پیشنهادی علاوه بر تأمین محرمانگی داده ها، تمامیت پرس و جوها نیز تأمین می گردد.

کلیدواژه‌ها