نویسنده = کیانوش شوشیان
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی احتمالاتی حملات سایبری چند‌مرحله‌ای مبهم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-73

کیانوش شوشیان؛ عبدالرسول میرقدری


2. مدل‌سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر فّن جایگزین حمله

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 67-77

کیانوش شوشیان؛ علی‌جبار رشیدی؛ مهدی دهقانی


3. مدل سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر حمله متناظر با فن افزودن حمله

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 91-103

کیانوش شوشیان؛ علی جبار رشیدی؛ مهدی دهقانی