نویسنده = محمدرضا دستجانی فراهانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تفاضلی ناممکن الگوریتم رمز قالبی کاهشیافته Piccolo-80

دوره 2، شماره 1، بهار 1393

محمدرضا دستجانی فراهانی؛ جواد مهاجری؛ علی پاینده


2. تحلیل تفاضلی غیرممکن الگوریتم رمز قالبی کاهش یافته Piccolo-80

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392

محمدرضا دستجانی فراهانی؛ جواد مهاجری؛ علی پاینده