اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یعقوب قانع قره‌باغ

مخابرات استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

elmnet.ir/author/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA
yqaneihu.ac.ir

سردبیر

محمدرضا حسنی آهنگر

کامپیوتر- هوش مصنوعی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/185409/
mrhasaniihu.ac.ir
0000-0002-5815-5983

h-index: 9  

جانشین سردبیر

عبدالرسول میرقدری

آمار- ریاضی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

amrghadriihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد عبداللهی ازگمی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار استاد گروه آموزشی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

webpages.iust.ac.ir/azgomi/
azgomiiust.ac.ir
+982173225325
0000-0002-9605-8412

h-index: 17  

نصور باقری

مهندسی برق - الکترونیک استاد، گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

www.sru.ac.ir/bagheri/
nbagherisrttu.edu
0000-0002-6818-5342

h-index: 16  

محمد سلیمانی

مخابرات - آنتن استاد گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/42495/Dr.-Soleimani
soleimaniiust.ac.ir
+982173222670
0000-0002-3400-6940

h-index: 19  

کمال محامدپور

مخابرات استاد گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

cv.kntu.ac.ir/KamalMohamedpour
kmpourkntu.ac.ir

h-index: 4  

عبدالرسول میرقدری

آمار - ریاضی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

amrghdriihu.ac.ir

علی ناصری

الکترونیک استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

anaseriihu.ac.ir

محمدمهدی نایبی

مخابرات - رادار استاد گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ایران

ee.sharif.edu/~nayebi/fa/index.html
nayebisharif.edu.ir
+982166165943
0000-0002-0287-7549

h-index: 17  

محمد خلج امیرحسینی

برق- مخابرات استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/42499/Dr.-Khalaj-Amirhosseini
khalajaiust.ac.ir
+982173225632
0000-0003-1298-6105

h-index: 21  

حمید حسن پور

برق - مخابرات استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S333
h.hassanpourshahroodut.ac.ir
0000-0002-5513-9822

h-index: 19  

اعضای هیات تحریریه پیشین

مجید اخوت

مخابرات استاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

mokhovvatihu.ac.ir