طراحی و پیاده سازی عملی حمله تحلیل توان الگو بر روی الگوریتم رمز پیشرفته استاندارد بر بستر پردازنده ARM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مخابرات، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

3 استادیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

امروزه تامین امنیت از جمله مهم ترین مباحث اساسی و ضروری در سامانه­های مخابراتی و الکترونیکیبه­شمار می­رود. حمله الگو از جمله حملات کانال جانبی غیر تهاجمی از نوع تحلیل توان ساده است که در آن مهاجم با تشکیل الگوهایی از سیگنال­های توان­ جمع­آوری شده از پردازنده در حال انجام عملیات رمز و مقایسه آن­ با نمونه­ سیگنال­های توان پردازنده قربانی قادر به شناسایی دستورالعمل­های پردازنده و وزن همینگ عملوندهای آنها می­باشد. در این پژوهش، نحوه پیاده­سازی عملی این حمله برای شکستن الگوریتم پیشرفته رمز استاندارد         پیاده­سازی شده بر روی بستر ARM-LPC گزارش می­شود. برای تحقق این مهم، ابتدا نمونه­های سیگنال­های توان پردازنده 1768 ARM-LPCدر حال پردازش الگوریتم رمز پیشرفته استاندارد ذخیره و سپس نمونه­ها به الگوریتم تحلیل مولفه اصلی جهت کاهش ویژگی اعمال و در نهایت داده­های با ابعاد تقلیل­یافته توسط الگوریتم هوش ماشین طبقه­بندی شد. پردازنده ARM به­دلیل مصرف توان کم، تعداد خطوط لوله بیشتر در مقایسه با سایر پردازنده­های مشایه و نیز معماری پیچیده­تر، کمتردر مقالات مرتبط با حمله الگو مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری این پژوهش در استفاده موثر از هوش ماشین در حمله تحلیل توان الگو برای مهندسی معکوس دستورالعمل­های پردازنده ARM و دستاورد مهم آن کسب درصد شناسایی صحیح 77% برای تشخیص وزن همینگ بایت خروجی تبدیل جانشینی بایت­های اولین دور رمزنگاری الگوریتم رمز پیشرفته استاندارد و به­طور متوسط 55% تشخیص صحیح دستورالعمل­های ریز­پردازنده است.

کلیدواژه‌ها


 [1] P. Kocher, J. Jaffe, and B. Jun, “Differential power analysis,” proceedings of CRYPTO ‟99, Lecture Notes in Computer Science, vol. 1666, Springer, pp. 388–397, 1999.##
[2] S. B. Ors and E. Oswald, “Power Analysis Attacks against FPGA-First Experimental Results,” Advances in Cryptology-CHES2003, LNCS 2779,             Springer-Verlag, pp. 35-50, 2003.##
[3] S. Mangard, E Oswald, and T. Popp, “Power Analysis Attacks: Revealing the Secrets of Smart Cards (Advances in Information Security),” Springer, may 2007.##
 
[4] P. N. Fahn and Peter K. Pearson, “IPA: A New Class of Power Attacks,” Proceedings of CHES, 1999.##
[5] S. Chari, J. R. Rao, and P. Rohatgi, “Template Attacks,” Proceedings of CHES, 2002.##
[6] S. Chari, J. Rao, and P. Rohatgi, “Template Attacks,” in the proceedings of CHES 2002, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2523, pp. 13-28, CA, USA, August 2002.##
[7]   T.-F. Wu, C.-J. Lin, and R. C. Weng, “Probability estimates for multi-class classification by pairwise coupling,” The Journal of Machine Learning Research, vol. 5, pp. 975-1005, 2004.##
[8]   J. C. Platt, “Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods,” in Advances in large margin classifiers, 1999.##
[9] M. Golack, “Side-Channel based Reverse Engineering for Microcontrollers,” PhD Thesis, Ruhr-University Bochum, 2009.##
[10] PIC16F631/677/685/687/689/690 Data Sheet, Microchip Technology Inc., 2007, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41262D.pdf##
[11] M. O. Choudary and M. G. Kuhn, “Efficient, Portable Template Attacks,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 13, no. 2, Feb. 2018.##
[12] A. Chakraborty, Y. Xie, and A. Srivastava, “Template Attack Based Deobfuscation of Integrated Circuits,” IEEE 35th International Conference on Computer Design, Boston, USA, pp. 41-44, 2017.##
[13] A. Chakraborty1, S. Bhattacharya1, T. H. Dixit, C. Rebeiro, and D. Mukhopadhyay, “Template Attack on SPA and FA Resistant Implementation of Montgomery Ladder,” IET Inf. Security, vol. 10, Issue. 5, pp.  245-251, 2016.##
[14] Q. Wang, A. Wang, G. Qu, and G. Zhang, “New Methods of Template Attack Based on Fault Sensitivity Analysis, Ieee Transactions on Multi-Scale Computing Systems, vol. 3, Issue 2, pp. 113-123, 2017.##
[15] A. Chakraborty and D. Mukhopadhyay, “A Practical Template Attack on MICKEY-128 2.0 Using PSO Generated IVs and LS-SVM,” 2016 29th Int. Conf. on VLSI Design and 2016 15th In. Conf. on Embedded Systems (VLSID), pp. 529-534, 2016.##