طراحی یک سامانه مخابرات نوری فضای آزاد و ارزیابی عملکرد آن در مواجه با پدیده های جوی

نویسندگان

امام حسین (ع)

چکیده

سامانه‌های مخابرات نوری فضای آزاد(FSO) ، به دلیل امکان ارسال پهنای باند زیاد و امنیت بالا می‌توانند جایگزین مناسبی برای سامانه‌های رادیوئی باشند. مشکل اصلی به‌کارگیری این سامانه‌ها، وجود پدیده‌های جوی محیط انتشار شامل جذب، پراکندگی و آشفتگی است. این اثرات موجب می‌شود که نور منتشرشده در کانال انتقال علاوه بر تضعیف دچار پدیده چندمسیرگی گردد و رفتاری مشابه با پدیده محوشدگی در کانال مخابراتی داشته باشد. در این مقاله مدلی برای بررسی هم‌زمان تضعیف‌های محیط انتشار FSO و آشفتگی ارائه‌ شده است. طراحی یک سامانه FSO با استفاده از ترکیب روش‌های کاهش اثر آشفتگی نظیر متوسط‌گیری از سطح دهانه گیرنده، روش چند فرستنده و یک گیرنده (MISO) و کد برخط 1B4B مورد بررسی قرار گرفته و رفتار آن با استفاده از نمودارهای نرخ احتمال خطا(BER) و احتمال قطع (Outage) در شرایط مختلف آب و هوائی شبیه‌سازی ‌شده است. تحلیل بودجه لینک نشان می‌دهد که یک سامانه FSO با 4 فرستنده با توان ارسالی 200 میلی وات و یک گیرنده با قطر دهنه اپتیک cm25 می‌تواند یک لینک مخابرات نوری با برد حداکثر 10 کیلومتر و نرخ خطای بیت بهتر از 6-10 را در شرایط آشفتگی ضعیف برقرار نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. M. A. Khalighi and M. Uysal, “Survey on free space optical
 2. communication: A communication theory perspective,”
 3. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, vol. 16, pp.
 4. -2258, 2014.
 5. A. Vats and H. Kaushal, “Analysis of free space optical link
 6. in turbulent atmosphere,” Optik-International Journal for
 7. Light and Electron Optics, vol. 125, pp. 2776-2779, 2014.
 8. M. Ijaz, S. Wu, Z. Fan, W. Popoola, and Z. Ghassemlooy,
 9. “Study of the Atmospheric Turbulence in Free Space
 10. Optical Communications,” 2014.
 11. E. Bayaki, R. Schober, and R. K. Mallik, “Performance
 12. analysis of MIMO free-space optical systems in gammagamma
 13. fading,” Communications, IEEE Transactions on,
 14. vol. 57, pp. 3415-3424, 2009.
 15. Z. Ghassemlooy, W. O. Popoola, V. Ahmadi, and E.
 16. Leitgeb, “MIMO free-space optical communication
 17. employing subcarrier intensity modulation in atmospheric
 18. turbulence channels,” in Communications Infrastructure.
 19. Systems and Applications in Europe, ed: Springer, 2009,
 20. pp. 61-73.
 21. H. R. Khodadadi , M. H. Ghezel Ayagh, K. B. Hossain, and
 22. A. Chaman-Motlagh, “Mitigation of Atmospheric
 23. Turbulence Impact on the Free Space Optical
 24. Communication using Space-Time Coding Based on MISO,
 25. ” Passive Defence Sci. & Tech., vol. 3, pp. 231-237, 2013.
 26. M. R. Bhatnagar, “A One Bit Feedback Based
 27. Beamforming Scheme for FSO MISO System Over
 28. Gamma-Gamma Fading,” Communications, IEEE
 29. Transactions on, vol. 63, pp. 1306-1318, 2015.
 30. R. Boluda-Ruiz, A. Garcia-Zambrana, B. Castillo-Vazquez,
 31. and C. Castillo-Vazquez, “On the capacity of MISO FSO
 32. systems over gamma-gamma and misalignment fading
 33. channels,” Optics express, vol. 23, pp. 22371-22385, 2015.
 34. M. R. Bhatnagar and S. Anees, “On the performance of
 35. Alamouti scheme in Gamma-Gamma fading FSO links with
 36. pointing errors,” Wireless Communications Letters, IEEE,
 37. vol. 4, pp. 94-97, 2015.
 38. C. Ben Naila, A. Bekkali, K. Kazaura, and M. Matsumoto,
 39. “BPSK intensity modulated free-space optical
 40. communications using aperture averaging,” In Photonics
 41. (ICP), 2010 International Conference on, 2010, pp. 1-5.
 42. M. Khalighi, N. Schwartz, N. Aitamer, and S. Bourennane,
 43. “Fading reduction by aperture averaging and spatial
 44. diversity in optical wireless systems,”Optical
 45. Communications and Networking, IEEE/OSA Journal of,
 46. vol. 1, pp. 580-593, 2009.
 47. I. B. Djordjevic, J. A. Anguita, and B. Vasic, “Errorcorrection
 48. coded orbital-angular-momentum modulation for
 49. FSO channels affected by turbulence,” Lightwave
 50. Technology, Journal of, vol. 30, pp. 2846-2852, 2012.
 51. I. Djordjevic, W. E. Ryan, and B. Vasic, Coding for optical
 52. channels: Springer, 2010.
 53. F. Demers, H. Yanikomeroglu, and M. St-Hilaire, “A
 54. survey of opportunities for free space optics in next
 55. generation cellular networks,” In Communication Networks
 56. and Services Research Conference (CNSR), 2011 Ninth
 57. Annual, 2011, pp. 210-216.
 58. M. Al-Habash, R. Phillips, and L. Andrews, “Mathematical
 59. model for the irradiance probability density function of a
 60. laser beam propagating through turbulent media,” Optical
 61. Engineering, vol. 40, pp. 1554-1562, 2001.
 62. M. Brahms and Z. Chahabadi, “Method for the transmission
 63. of data between two stations by means of optical
 64. waveguides,” ed: Google Patents, 1992.
 65. Z. Song, H. Zhou, Z. Geng, and Y. Takasaki, “Dependence
 66. of Jitter Accumulation on Line Codes for Clock Recovery
 67. with Minimal Filtering,” in Telecommunications, 2008.
 68. AICT'08. Fourth Advanced International Conference on,
 69. , pp. 381-385.
 70. A. Vavoulas, H. G. Sandalidis, and D. Varoutas, “Weather
 71. effects on FSO network connectivity,” Optical
 72. Communications and Networking, IEEE/OSA Journal of,
 73. vol. 4, pp. 734-740, 2012.
 74. F. Nadeem, V. Kvicera, M. S. Awan, E. Leitgeb, S.
 75. Muhammad, and G. Kandus, “Weather effects on hybrid
 76. FSO/RF communication link,” Selected Areas in
 77. Communications, IEEE Journal on, vol. 27, pp. 1687-1697,
 78. H. Li-Qiang and W. Zhibin, “A Closed-form Expression for
 79. BER of FSO Links over Gamma-Gamma Atmospheric
 80. Turbulence Channels with Pointing Errors,” 2013.
 81. A. Chaman-Motlagh, V. Ahmadi, and Z. Ghassemlooy, “A
 82. modified model of the atmospheric effects on the
 83. performance of FSO links employing single and multiple
 84. receivers,” Journal of Modern Optics, vol. 57, pp. 37-42,
 85. T. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis, and M.
 86. Uysal, “FSO links with spatial diversity over strong
 87. atmospheric turbulence channels,” In Communications,
 88. ICC'08. IEEE International Conference on, 2008, pp.
 89. -5384.
 90. H. Yuksel and C. C. Davis, “Aperture averaging analysis
 91. and aperture shape invariance of received scintillation in
 92. free-space optical communication links,” in