روشی جدید در نهان‌نگاری تصاویر رنگی بر اساس فضای رنگی YPbPr در حوزه FWHT

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

سامانه‌های نهان‌نگاری با توجه به کاربرد دارای ویژگی‌های مختلفی هستند که شفافیت و مقاومت از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند. این دو ویژگی در تضاد با یکدیگر هستند. در این مقاله، دو روش جدید در حوزه FWHT و فضای رنگی YPbPr جهت جاسازی نهان‌نگاره ارائه می‌شود. روش اول برای جاسازی نهان‌نگاره باینری در تصویر رنگی میزبان پیشنهاد شده است که در آن، نهان‌نگاره در مؤلفه رنگی Pb جاسازی می‌شود. روش دوم برای جاسازی نهان‌نگاره رنگی در تصویر رنگی میزبان پیشنهاد شده است. در این روش مؤلفه‌های Y، Pb و Pr تصویر نهان‌نگاره به ترتیب در مؤلفه‌های Y، Pb و Pr تصویر میزبان جاسازی می‌شوند. این روش‌ها دارای شفافیت و مقاومت مناسبی می‌باشند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد، مقادیر PSNR و NCC نسبت به روش‌های [11-7] و [18] به ترتیب حدود dB 74/10 و 05/0 افزایش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


 1. B. Kaur et al., “Steganographic approach for hiding
 2. image in DCT domain,” International Journal of
 3. Advances in Engineering & Technology, vol. 1, pp.
 4. -78, 2011.
 5. I. Cox et al., “Digital watermarking,” Journal of
 6. Electronic Imaging, vol. 11, p. 414, 2002.
 7. T. Areef, H. S. Heniedy, and O. M. Mansour,
 8. “Optimal transform domain watermark embedding
 9. via genetic algorithms,” International Conference on
 10. Information and Communication Technology, pp.
 11. -617, 2005.
 12. T. Shono, M. Muneyasu, and K. Nakanishi, “A
 13. method for data embedding to printed images based
 14. on use of original images,” International Symposium
 15. on Intelligent Signal Processing and Communications
 16. Systems, ISPACS, pp. 1-4, 2009.
 17. S. Parvathavarthini and R. Shanthakumari, “An
 18. Adaptive Watermarking Process in Hadamard
 19. Transform,” International Journal of Advanced
 20. Information Technology, vol. 4, 2014.
 21. M. Kutter, F. Jordan, and F. Bossen, “Digital
 22. signature of color images using amplitude
 23. modulation,” Electronic Imaging, pp. 518-526, 1997.
 24. C. Q. Yin, L. Li, A. Q. Lv, and L. Qu, “Color image
 25. watermarking algorithm based on DWT-SVD,” IEEE
 26. International Conference on Automation and
 27. Logistics, pp. 2607-2611, 2007.
 28. A. Roy, A. K. Maiti, and K. Ghosh, “A perception
 29. based color image adaptive watermarking scheme in
 30. YCbCr space,” 2nd International Conference on
 31. Signal Processing and Integrated Networks (SPIN),
 32. Noida, pp. 537-543, 2015.
 33. A. Saboori and S. A. Hosseini, “Color image
 34. watermarking in YUV color space based on
 35. combination of DCT and PCA,” 23rd Iranian
 36. Conference on Electrical Engineering, pp. 308-313,
 37. S. Abolfazl Hosseini and A. Saboori, “A new method
 38. for color image watermarking based on combination
 39. of DCT and PCA,” International Conference on
 40. Communications, Signal Processing, and their
 41. Applications (ICCSPA), Sharjah, pp. 1-5, 2015.
 42. B. J. Saha, K. K. Kabi, A. Chauhan, and C. Pradhan,
 43. “A robust digital watermarking algorithm using DES
 44. and ECC in DCT domain for color images,”
 45. International Conference on Circuit, Power and
 46. Computing Technologies (ICCPCT), Nagercoil, pp.
 47. -1385, 2014.
 48. J. M. Chaves-Gonzalez, M. A. Vega-Rodriguez, J. A.
 49. Gomez-Pulido, and J. M. Sanchez-Perez, “Detecting
 50. skin in face recognition systems: A colour spaces
 51. study,” Digital Signal Processing, vol. 20, pp. 806-
 52. , 2010.
 53. A. Marjuni, R. Logeswaran, and M. Ahmad Fauzi,
 54. “An image watermarking scheme based on FWHTDCT,”
 55. International Conference on Networking and
 56. Information Technology, pp. 289-293, 2010.
 57. G. Bhatnagar and B. Raman, “Robust watermarking
 58. in multiresolution walsh-hadamard transform,” IEEE
 59. International Advance Computing Conference
 60. (IACC), pp. 894-899, 2009.
 61. J. Fridrich and M. Goljan, "Comparing robustness of
 62. watermarking techniques", Electronic Imaging, pp.
 63. -225, 1999.
 64. C. Hirsch, "Numerical Computation of Internal and
 65. External Flows, Volume1: Fundamentals of
 66. Computational Fluid Dynamics", Second edition.
 67. Butterworth-Heinemann, 2007.
 68. B. L. Gunjal and S. N. Mali, "Comparative
 69. performance analysis of digital image watermarking
 70. scheme in DWT and DWT-FWHT-SVD domains",
 71. The 11th IEEE India Conference (INDICON), 2014.
 72. J. George, S. Varma, and M. Chatterjee, "Color image
 73. watermarking using DWT-SVD and Arnold
 74. transform", The 11th IEEE India Conference
 75. (INDICON), pp. 1-6, 2014.