یک روش جدید به منظورآشکار سازی داده های گسسته انتقال داده شده روی کانال پویای غیر خطی بی سیم

نویسنده

بیرجند

چکیده

در این مقاله، تخمین کانال و آشکارسازی داده ها تحت کانال غیر خطی متغیر با زمان مورد بررسی قرار می گیرد. مدل غیرخطی کانال متغیر با زمان که مورد توجه است به مدل سوئیچینگ فضا و حالت (SSSM) معروف می باشد. این مدل ترکیبی از مدل مخفی مارکف (HMM) و مدل خطی فضا و حالت (LSSM) می باشد . در این مقاله بر اساس روش میانگین گیری و بیشینه سازی (EM) یک روش تکرار شونده جدید به منظور آشکار سازی همزمان داده و کانال ارائه شده است. شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهد که کارایی طرح پیشنهاد شده نزدیک به آشکارسازی توسط الگوریتم ویتربی با داشتن اطلاعات کامل از حالت کانال می باشد

کلیدواژه‌ها