تحلیل تفاضلی غیرممکن الگوریتم رمز قالبی کاهش یافته Piccolo-80

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی شریف تهران

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

حمله تفاضلی غیرممکن یکی از کارآمدترین حملات روی رمزهای قالبی به شمار می رود. ایده اصلی این حمله جستجو برای یافتن تفاضل های با احتمال وقوع صفر برای حذف کلیدهای نادرست و دستیابی به کلید درست می باشد. الگوریتم Piccolo به دلیل برخورداری از پراکنش بسیار خوب نسبت به الگوریتم های فایستلی موجود، تاکنون در برابر حملات تفاضلی ایمن بوده است. در این مقاله با استفاده از تعدادی ضعف ساختاری موجود در این الگوریتم، یک حمله تفاضلی غیرممکن روی 9 دور آن ارائه میشود. پیچیدگی زمان، داده و حافظه برای این حمله به ترتیب 2^66.4 عمل رمزگذاری الگوریتم 9 دوری، 2^61 متن اصلی انتخابی و 2^57 بایت حافظه برای نگهداری کلیدها و حذف کلیدهای نادرست است.

کلیدواژه‌ها