ارائه روش های هوشمند برای آشکارسازی و مقابله با سیگنال فریب در گیرنده های GPS

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علوم اقتصادی ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

سیگنال فریب امروزه از مهم ترین و خطرناک ترین تهدیدهای پیش روی گیرنده های GPS است که اطلاعات نادرست به گیرنده می دهد و مشکلاتی را در محاسبات زمانی و مکانی ایجاد می کند. مقابله با فریب از امور مهم در تحقیقات حوزه GPS می باشد. در این مقاله دو روش برای آشکارسازی و جبران اثر سیگنال فریب ارائه می شود. ابزارهای پیش بینی شده برای رسیدن به هدف نیز فیلتر کالمن و شبکه عصبی بازگشتی می باشند که از تخمین گرهای ساده و قابل پیاده سازی روی پردازنده های ارزان قیمت، به حساب می آیند. الگوریتم های پیشنهادی همچنین از یک ضریب کاهشی تطبیقی برای جبران اثر فریب استفاده می نمایند. نتایج شبیه سازی روی داده های واقعی استخراج شده از یک گیرنده تک فرکانسه GPS نشان می دهند که الگوریتم های پیشنهادی مبتنی بر فیلتر کالمن و شبکه عصبی بازگشتی در آشکارسازی وقوع فریب کاملاً موفق می باشند و می توانند اثر فریب را، به ترتیب به میزان 45 و 65 درصد جبران نمایند. نظر به اینکه دادهای دریافتی هر یک ثانیه به روز می شوند، هردو الگوریتم به صورت بلادرنگ عمل می نمایند.

کلیدواژه‌ها