ارائه الگوریتم مبتنی بر کالمن فیلتر برای شناسایی رادارها در گیرنده های ESM و ELINT

نویسنده

ihu

چکیده

بخش پشتیبانی الکترونیک (ES) در جنگ الکترونیک وظیفه شناسائی سیستمهای مخابراتی و الکترونیکی طرف مقابل را بعهده دارد . مهمترین بخش سیستمهای الکترونیکی ، رادارهای میباشند. لذا شناسائی رادارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت به حدی است که تعیین کننده توان جنگ الکترونیکی ارتش مربوطه میباشد. الگوریتمهای زیادی تا بحال برای شناسائی رادار ها ارائه شده اند که ماکزیمم دقتی که تا بحال این الگوریتمها بدست داده اند با وجود پنج درصد پالس گمشده و پنج درصد نویز 93% میباشد. در این مقاله الگوریتمی ارائه میگردد که با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم یافته متوسط دقتی معادل 97.2% دارد . ضمنا این الگوریتم دارای حجم محاسباتی معادل 3.23 است که بدلیل داشتن معادله بازگشتی می توان آن را با سیستمهای پردازش موازی (آرایه های سیستولیکی) پیاده سازی نمود.

کلیدواژه‌ها