شبیه سازی الگوریتم بهینه FSM در سیستم های ردگیری خودکار جهت پایدار سازی لینک‌های امن مخابرات نوری فضای آزاد

نویسنده

چکیده

کانال ارتباطی لینک های مخابرات نوری فضای آزاد که در سال های اخیر توجه زیادی به ویژه در کاربردهای پدافندی و نظامی به خود جلب نموده اند، اتمسفر است و داده ها روی پرتوهای نور و در فضای آزاد منتشر می شوند. به دلیل تأثیرات محیط انتشار روی پرتوهای نور و اثر نوسانات و ارتعاش‌های مکانیکی روی فرستنده- گیرنده ها، پایداری کانال کاهش و BER افزایش می یابد. در این مقاله اثر عامل ارتعاشات مکانیکی روی BER بررسی شده وچندین روش هدایت پرتو که نقش اساسی در سیستم ردگیری خودکارجهت پایدارسازی لینک های FSO دارند معرفی و با هم مقایسه شده‌اند. هدایتگر پرتو FSM به عنوان کارآمدترین روش ممکن، در یک سیستم ردگیری خودکار به‌کار گرفته شده و نشان داده شده است که با استفاده از این هدایتگر پرتو، در سیستم پایدار ساز در زمانی حدود ۲ میلی ثانیه نوسانات پرتو کاهش یافته و BER کانال بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها