یک (t,n) طرح امضای وکالتی آستانه با تأییدکننده مشخص جدید و اثبات امنیتی آن در مدل استاندارد

نویسنده

تهران- سردار جنگل- نبش خیابان بهار شرقی- مجتمع مسکونی آل طه- ساختمان یاس1- واحد1.

چکیده

در یک (t,n) طرح امضای وکالتی آستانه با تأییدکننده مشخص، صاحب امضاء، قابلیت امضای خود را به گروه n نفره از نمایندگان خود اعطاءمی‌نماید تا در صورت توافق حداقل t نفر،بتوانند روی متن موردنظر امضای وکالتی صورت دهند. البته، این امضاء برای یک گیرنده مشخص صادر می شود و بنابراین، تنها او می تواند اعتبار امضاء را بررسی نماید. در این مقاله، یک (t,n) طرح امضای وکالتی آستانه با تأییدکننده مشخص جدید، ارائه شدهو نیز نشان داده می شودکه طرح ارائه‌شده، در مدل استاندارد دارای امنیت اثبات پذیر است. امنیت طرح ارائه‌شده، بر اساس فرض سختی مسأله دیفی- هِلمن دوخطی گَپ GBDH استوار است.

کلیدواژه‌ها