تفکیک و جداسازی مدولاسیون های آنالوگ و دیجیتال با استفاده از ترکیب تابعSCF، ممان های مرتبه بالا و روش کاهش بعد مدولاسیون

نویسنده

چکیده

در این مقاله دو روش مختلف تشخیص و تفکیک مدولاسیون های آنالوگ و دیجیتال، یکی بر مبنای تابع همبستگی طیفی و دیگری براساس ممان های مرتبه بالا و همچنین روش کاهش بعد مدولاسیون، پیشنهاد می‌شود. پس از بررسی این دو روش، رهیافت ترکیبی، با دقت بالای تشخیص و قابل استفاده در سیستم‌های مراقبت مخابراتی ارائه می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند، روش ترکیبی ارائه شده در مقایسه با الگوریتم های تشخیص مدولاسیون در سیگنال هایی باSNR پایین دارای نتایج قابل قبول، در شناسایی صحیح نوع مدولاسیون می باشد. علاوه بر اینکه روش فوق برای شناساییQAM های مرتبه بالا و مدولاسیون های فازی و فرکانس کارایی دارد، محاسبات و پیچیدگی آن نیز نسبت به روش های دیگر کمتر است.

کلیدواژه‌ها