الگوریتم نهان‌نگاری مقاوم پیام متنی در تصویر با استفاده از روش طیف گسترده

نویسنده

علوم هوایی شهید ستاری/نداجا

چکیده

امروزه با توجه به رشد روز افزون سیستم های مخابراتی و فراگیر شدن سرویس های جدید، تقاضا برای طیف فرکانس رادیو به شدت افزایش یافته تا جایی که طیف فرکانس رادیوئی به عنوان یک منبع حیاتی با ارزش برای مخابرات رادیوئی مطرح می شود.
بنابراین مدیریت استفاده بهینه از طیف فرکانسی به علت حضور تکنولوژی مختلف و سرویس های متفاوت بسیار دشوار است. درگذشته این عمل با اختصاص دادن طیف فرکانسی به هر سرویس انجام می گرفت، اما روش دیگری برای حل این مشکل مطرح شده است که متکی به ویژگیهای یک نوع مدولاسیون است که باند فرکانسی را بدون تداخل قابل ملاحظه ای به اشتراک می گذارد. این روش مدولاسیون طیف گسترده نامیده می شود. نهان نگاری به روش طیف گسترده از یک مفهوم مخابرات طیف گسترده استفاده می کند که در آن یک سیگنال باند باریک در داخل یک سیگنال شبه نویز منتقل می شود .توانایی این روش در تحمل تداخلات ناخواسته بسیار بالاست. این روش همچنین دارای مزایای امنیت حاصل از رمزنگاری است که بر مبنای کلیدهای استفاده شده در تولید رشته های شبه تصادفی متعامد مانند رشته های گلد حاصل می شود. برای گسترش طیف سیگنال پیام، از ماتریس هادامارد، که دارای خواص آماری مناسبی از نظر همبستگی متقابل پایین هستند، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی نهان‌نگاری توسط ماتریس هادامارد برای گسترش پیام پرداخته شده و با روش ساده مقایسه میگردد.

کلیدواژه‌ها