ارائه یک معیارجدید برای تخمین موقعیت کاربر در شبکههای چند کاربره OFDMA

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین ع

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگه امام حسین ع

چکیده

در این مقاله، معیار جدیدی برای تخمین موقعیت کاربر ارائه می‌گردد که نه تنها در برابر تغییرات ناشی از چند مسیرگی کانال و شرایط دید غیر مستقیم آسیب پذیر نمی‌باشد، بلکه از این خصوصیات به عنوان نقطه قوت جهت تخمین موقعیت یک کاربر دلخواه استفاده می‌کند. این معیار که مستقل از پارامترهای شبکه می‌باشد، طیف فرکانسی شدت کانال در شبکه‌های پهن‌باند مبتنی بر OFDMA است. روش ارائه شده مبتنی بر مقایسه شباهت فرکانسی شدت کانال سیگنال دریافتی از یک کاربر و مقایسه با تعدادی نقاط مرجع می‌باشد. با انتخاب بهترین سه نقطه مرجع پیرامون موقعیت کاربر توسط یک الگوریتم تطبیق، شباهت طیف فرکانسی شدت کانال بین کاربر و نقاط انتخابی محاسبه شده و پس از متریک کردن این ضرایب با بهره‌گیری از شبکه عصبی، موقعیت کاربر توسط روش درون‌یابی محاسبه می‌گردد. بر اساس نتایج شبیه‌سازی در شبکه وایمکس با پهنای باند سیگنال 5 مگاهرتز و تراکم نقاط مرجع با متوسط فاصله 26.4 متر از یکدیگر، خطای تخمین موقعیت برابر 11 متر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها