تحلیل محرمانگی و امنیت پروتکل احراز هویت دوسویه در سامانههای RFID مبتنی بر توابع چکیدهساز

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 دانشگاه شاهد

چکیده

فناوری شناسایی با استفاده از امواج رادیویی (RFID)، یک فناوری نوین است که در زمینههای متفاوت، جهت شناسایی و احراز هویت مورد استفاده قرار میگیرد. در اکثر کاربردها، امنیت این سامانهها بسیار اهمیت دارد. در سالهای اخیر برای حفظ امنیت این سامانهها، پروتکلهای احراز هویت متفاوتی پیشنهاد شده است. این مقاله، به تحلیل امنیتی یک پروتکل احراز هویت متقابل سامانههای RFID که توسط آقای کیم در سال 2013 ارائه‌شده است پرداخته و نشان میدهد برخلاف اینکه طراح سعی کرده است که پروتکل امنی را طراحی کند، اما همچنان ضعفهایی بر آن وارد است و در مقابل حملههایی نظیر جعل برچسب، ردیابی و ردیابی پسرو ضعف دارد. برای تحلیلهای امنیتی، از مدل محرمانگی اوفی- فان استفاده‌ شده و حملههای ردیابی و ردیابی پسرو در قالب این مدل انجام ‌شده است. در ادامه، نسخه بهبودیافته از پروتکل کیم پیشنهاد شده، که ضعفهای پروتکل کیم در آن حذف ‌شده است. امنیت و محرمانگی پروتکل پیشنهادشده با برخی از پروتکلهای مشابه مقایسه شده و نشان داده ‌شده است که امنیت و محرمانگی پروتکل پیشنهادشده کامل است.

کلیدواژه‌ها