تحقق نرمافزاریِ جدید و کارآمد الگوریتم رمز CRT-RSA مقاوم در برابر حمله تحلیل خطا

نویسندگان

1 صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

حملات القای خطا، یکی از مهمترین حملات علیه پیادهسازیهای امن سامانههای رمزنگاری هستند. این حملات هنوز هم برای آن دسته از محصولات رمزنگاری که از امضاهایRSA پشتیبانی میکنند تهدیدی جدی به حساب میآیند. یک اجرای معیوب ازRSA کافی است تا پیمانه عمومی تجزیه و کلید خصوصی بهطور کامل آشکار شود. از این رو لازم است تا از پیادهسازیهایRSA در برابر تحلیل خطا حفاظت شود. در طی چند سال گذشته، اقدامات متقابل مختلفی برای پیادهسازیهای امن منتشر شده است. بسیـاری از این اقدامات، در سطح الگوریتم بوده و از روشهایی استفاده میکنند که عمومیت ندارند. همه این روشها در ازای محدودیتهایی که سختافزارهای تعبیهشده با آنها مواجه هستند اشکالات عمدهای دارند. روش پیادهسازی پیشنهادی در این مقاله مبتنی بر شیوه جدیدی است که از محاسبات بازگشتی تصدیق امضا استفاده کرده و آن را در مقابل حملات گذرا و دائم خطا مقاوم میسازد. ضمن آنکه مقایسه نتایج پیادهسازی انجامشده با سایر کارهای گزارششده تا کنون، تاثیر قابل ملاحظه پیادهسازی پیشنهادی از حیث سرعت، حافظه مورد نیاز و حجم کد را نشان میدهد. بهعبارت دیگر، میتوان گفت که روش پیشنهادی برای پیادهسازی بر روی بسترهای سبک مانند کارتهای هوشمند کاملا مناسب است.

کلیدواژه‌ها