تشخیص کور سیستمهای OFDM در ماهوارههای باندوسیع و شبکه پایه

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ظرف چند سال گذشته، فناوری سیستمهای OFDM در شبکههای مختلط ماهوارهای نظامی و تجاری بسیار توسعه پیدا کردهاست؛ لذا توجه به تشخیص کور سیستمهای فوق برای مدیریت طیف و کاربردهای نظامی بسیار مهم و کارگشا خواهد بود. هر سیستم OFDM، برحسب فاصله فرکانسی زیرحامل متفاوت با یکدیگر فرق میکنند. پس با الگوریتمهای تشخیص کور میتوان به تفکیک و شناسایی سیستمهای موجود پرداخت. در این مقاله، روشهای تشخیص کور سیستمهای مبتنی بر مدولاسیون OFDM بررسی میشوند و با استفاده از روشهای فوق به تخمین پارامترهای سیگنال سیستمهایOFDM شبکههای فرضی ماهوارهای پرداخته میشود که از مدولاسیونهایOFDM پیچیده و ترکیبی برای مقابله با عملیات جمینگ، کارایی بهینه طیف و افزایش ظرفیت سیستمهایشان استفاده مینمایند. همچنین نشان داده میشود که تابع شباهت ML، عملکرد بهتری نسبت به سایر روشهای مطرحشده دارد و روش ایستان دورهای با رعایت یک موازنه مناسب (بسته به شرایط کانال و طول پیشوند دورهای) برای تخمین پارامترهای سیگنالOFDM شبکههای مخـتلط ماهـوارهای قابل استـفادهتر از بقیـه روشهای مطـرحشـده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها