تحلیل ساختاری و معنایی پرسوجو برای تشخیص حملات تزریق SQL

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین حملاتی که امنیت پایگاه داده را به خطر میاندازد حملۀ تزریقSQL است که اغلب در برنامههای تحت وب اتفاق میافتد. هدف از این مقاله، ارائه روشی برای پیشگیری و کشف حملۀ تزریقSQL است. روش پیشنهادی مبتنی بر رویکرد ترکیبی تحلیل ایستا و پویا و تحلیل معنایی پرسوجو است. پرسوجوهای تولیدشده در زمان اجرا، با لیست ایستا و الگوهای معنایی مطابقت داده شده و میزان وجود فاکتورهای حمله در آن بررسی میشود. برای ایجاد الگوهای معنایی نیز از هستانشناسی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایش روی چند پایگاه داده نشان میدهد که این روش میتواند بسیار مفید عمل کند و قابلیت انعطاف بالایی در کشف حملات جدید را داشته باشد. معماری پیشنهادی وابستگی زیادی به پایگاه داده ندارد و با اندکی تغییر، قابل استفاده برای سایر پایگاه دادهها نیز هست. این روش بر خلاف روشهای پیشین، پرسوجوهای پویا را پشتیبانی میکند و وابسته به کد منبع برنامه نیست.

کلیدواژه‌ها