ارائه روشهای هوشمند برای آشکارسازی و مقابله با سیگنال فریب در گیرندههای GPS

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران 13114-16846، ایران

چکیده

امروزه فریب از مهمترین و خطرناکترین تهدیدهای پیش روی گیرندههایGPS است که اطلاعات نادرست به گیرنده میدهد و مشکلاتی را در محاسبات زمانی و مکانی ایجاد میکند. مقابله با فریب از امور مهم در تحقیقات حوزهGPS میباشد. در این مقاله دو روش برای آشکارسازی و جبران اثر سیگنال فریب ارائه میشود. ابزارهای پیشبینیشده برای رسیدن به هدف، فیلتر کالمن و شبکه عصبی بازگشتی میباشند که از تخمینگرهای ساده و قابل پیادهسازی روی پردازندههای ارزانقیمت به حساب میآیند. الگوریتمهای پیشنهادی همچنین از یک ضریب کاهشی تطبیقی برای جبران اثر فریب استفاده مینمایند. نتایج شبیهسازی روی دادههای واقعی استخراجشده از یک گیرنده تکفرکانسهGPS نشان میدهند که الگوریتمهای پیشنهادی مبتنی بر فیلتر کالمن و شبکه عصبی بازگشتی در آشکارسازی وقوع فریب کاملاً موفق میباشند و میتوانند اثر فریب را، به ترتیب به میزان 45 و 65 درصد جبران نمایند. نظر به اینکه دادههای دریافتی هر یک ثانیه بهروز میشوند، هردو الگوریتم بهصورت بلادرنگ عمل مینمایند.

کلیدواژه‌ها